Αρχική/THESIS.net/Thesis
Maintenance

Thesis Maintenance

Διαχείριση και παρακολούθηση της συντήρησης μηχανημάτων/οχημάτων

Ολοκληρωμένη εφαρμογή για την πλήρη και άμεση διαχείριση και παρακολούθηση συντήρησης των μηχανημάτων ή/και του στόλου οχημάτων της επιχείρησής σας, με ενσωματωμένη δυνατότητα alerts και υποσυστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ), και διαχείρισης επαφών & δραστηριοτήτων.

Βασικός στόχος του συστήματος διαχείρισης της συντήρησης είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντήρησης για την βελτιστοποίηση του κόστους του κύκλου ζωής του παγίου εξοπλισμού, μέσω του προγραμματισμού της παρακολούθησης και της βελτιστοποίησης των εργασιών συντήρησης. Παράλληλος στόχος είναι η παραγωγή κρίσιμων δεικτών (KPIs) που αφορούν στην τήρηση κανόνων συντήρησης και δεικτών αξιολόγησης του προσωπικού της συντήρησης.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 • Τεχνική διαχείριση του παγίου εξοπλισμού (Τεχνικό Αρχείο Παγίων).
 • Συντήρηση στοιχείων που αφορούν εξοπλισμό, εργαλεία και εγκαταστάσεις. Συντήρηση τεχνικών πληροφοριών (σχέδια, τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συντήρησης, πρότυποι χρόνοι τεχνικών εργασιών, κλπ.). Πλήρης υποστήριξη με την βοήθεια multimedia συνδέσεων (links) σε κάθε αναγνωρίσιμη ηλεκτρονική μορφή (φωτογραφίες, videos, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες κλπ.)
 • Διαχείριση συντήρησης, Σχεδιασμός και προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης. Ασφάλεια, ανάθεση και διαχείριση των εντολών συντήρησης.
 • Εργασίες συντήρησης. Προσδιορισμός βασικών και ειδικών εργασιών για κάθε συντήρηση. Χρονικός προγραμματισμός εργασιών ανά συντήρηση, επαναληπτικότητα. Profile χρηστών συντήρησης και ανάθεση εντολών συντήρησης στους χρήστες. Εκτέλεση εντολών.
 • Αναφορές Συντήρησης Έκδοση αναφορών με όλη την πληροφορία σχετικά με τις πραγματοποιημένες εργασίες συντήρησης (οικονομικά, ποιοτικά στοιχεία, ιστορικό συντήρησης, κλπ). Δυνατότητα πληροφόρησης για ευρείες κατηγορίες κινητού και πάγιου εξοπλισμού.

 

Τεχνική Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού

 • Καταχώρηση βασικών στοιχείων όπως: Κωδικός, Περιγραφή, Κατασκευαστής, Τύπος, Μοντέλο, Ημερομηνία αγοράς & κατασκευής, Λοιπές πληροφορίες κλπ.
 • Παραμετρικός ορισμός χαρακτηριστικών ανάλογα με την κατηγορία του παγίου. (καθώς π.χ. τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός κινητήρα είναι διαφορετικά από αυτά ενός συμπιεστή).
 • Ομαδοποίηση του εξοπλισμού με βάση πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητα συγκέντρωσης τεχνικών και οικονομικών δεδομένων με βάση τα κριτήρια αυτά.
 • Τεχνική κατηγοριοποίηση παγίων σε υπoομάδες (δομή δένδρου). Όλες οι πληροφορίες που συνδέονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε επίπεδο, μπορεί να μεταφερθούν αθροιστικά ή συνδυαστικά.
 • Καταγραφή τεχνικών δεδομένων και πληροφοριών εξοπλισμού όπως: Κατάλογοι επί μέρους υλικών (part list) και συσχέτιση με σχέδια ή άλλη πληροφορία για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό (π.χ. σχέδια AutoCAD, φωτογραφίες, κλπ). Λεπτομερείς οδηγίες προληπτικής (προγραμματισμένης) συντήρησης (εργασίες, απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικότητες με πρόβλεψη ωρών εργασίας, ειδικά εργαλεία, κλπ). Ειδικές οδηγίες – διαδικασίες ασφάλειας του εξοπλισμού για την έναρξη των εργασιών συντήρησης (άδεια εκτέλεσης εργασιών). Εγχειρίδια συντήρησης. Πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό ή την κατάσταση του παγίου.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός καθορισμός της κατάστασης του εξοπλισμού και σύνδεσή του εκάστοτε απαιτούμενου εξοπλισμού με τις υπό διενέργεια εργασίες συντήρησης.
 • Καθορισμός απαιτήσεων σε υλικά για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών μέσω του καταλόγου υλικών (Bill of Materials -BOM) και της διασύνδεσής του με το αρχείο αποθεμάτων (αποθήκη).

 

 

Διαχείριση Εξοπλισμού Συντήρησης

 

 • Παρακολούθηση διαθεσιμότητας και συντήρησης ανά μονάδα χρόνου (εργαλεία, μηχανές κλπ).
 • Υποστήριξη διαχείρισης και συντήρησης εναλλακτικού εξοπλισμού σε σύνδεση με την αποθήκη.
 • Σύστημα συντήρησης παγίων (διασυνδεδεμένο με το σύστημα αναλυτικής λογιστικής, κέντρα κόστους).
 • Παρακολούθηση των εγγυήσεων (έως και το επίπεδο των ανταλλακτικών).
 • Επεξεργασία απαιτήσεων από τους προμηθευτές, με υπολογισμό κόστους/προμηθευτή ή και πάγιο εξοπλισμό.

 

 

Διαχείριση Συντήρησης

 

 • Δυνατότητα χρήσης και υποστήριξης πολλών τύπων συντήρησης όπως προγραμματισμένη, έκτακτη, προληπτική, αποκατάσταση συγκεκριμένης βλάβης, κλπ.
 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών που εκκρεμούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης εκκρεμών εργασιών. (alerts)
 • Βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων συντήρησης μέσω σχεδιασμού και προγραμματισμού.
 • Παρακολούθηση εργασιών σε σχέση με τους πρότυπους χρόνους και τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.
 • Αξιοποίηση του ιστορικού συντήρησης για τον εντοπισμό «αδύνατων» σημείων προς βελτίωση και για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

Καταγραφή Συμβάντων

 

 • Καταγραφή, ανάλυση, αναφορές που αφορούν συγκρούσεις, βλάβες εξοπλισμού, αστοχίες υλικών κλπ.
 • Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων που αφορούν το συμβάν (π.χ., υπεύθυνη δήλωση συμμετεχόντων, ασφαλιστικά έγγραφα, φωτογραφίες, φύλλο πορείας κλπ)
 • Καταγραφή πληροφοριών για κάθε συμβάν. Ενδεικτικά: Περιγραφή, ημερομηνία, ώρα, συμμετέχων, τοποθεσία, ώρες απωλειών ως συνέπεια συμβάντος, σχόλια. Εάν το συμβάν αφορά σύγκρουση ή άλλα θέματα (βλάβη ασφαλισμένου μηχανήματος) που αφορούν και ασφαλιστικές καλύψεις δημιουργείται αυτόματα σχετική εγγραφή στο υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικών Θεμάτων, και η διαχείριση του γίνεται και μέσω αυτού.

 

Αυτόματη παραγωγή εντολών εργασίας

 

 • Δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού & παραγωγής εντολών εργασίας σχετικά με προκαθορισμένες εργασίες όπως: προληπτική συντήρηση και έλεγχος, μη επείγουσες συντηρήσεις κλπ
 • Εντολές συνδεδεμένες με εξωτερικές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία, εντολές που επιβάλλονται από ασφαλιστικά συμβόλαια, εντολές εταιρίας (π.χ. καθαρισμός) κλπ.
 • Δυνατότητα διαδικασίας έγκρισης κάθε εντολής εργασίας που παράγεται αυτόματα, πριν ανατεθεί.

 

 

Εντολές Εργασίας

 

 • Τα περιεχόμενα των εντολών καλύπτουν τις ανάγκες σχεδιασμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εργασιών συντήρησης. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Γενικές πληροφορίες (τίτλος, είδος εξοπλισμού, θέση κόστους, εκδότης εντολής κλπ), αναλυτική περιγραφή της εργασίας βήμα-βήμα με χρήση κειμένου και κωδικών πληροφορίας προτύπων εργασιών, καθορισμό των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ωρών εργασίας, ατόμων ή βαρδιών, υπεύθυνου επίβλεψης, εγκαταστάσεων και περιγραφή απαιτουμένων υλικών και εργαλείων, σημεία ελέγχου, εγκρίσεις με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα ή την ασφάλεια εργασίας.
 • Υποστηρίζεται κωδικοποίηση εργασιών αλλά και βλαβών ώστε να επιτρέπεται η στατιστική επεξεργασία και η έκδοση σχετικών αναφορών / δεικτών προς αξιοποίηση από την διοίκηση της εταιρίας.

 

 • Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος προτύπων χρόνων εργασιών, που τροποποιούνται αυτόματα και δυναμικά με την αξιοποίηση των ιστορικών αρχείων συντήρησης.
 • Δυνατότητα μεταφοράς των εργασιών σε πρόοδο / σε εκκρεμότητα σε επόμενη βάρδια.

Αιτήσεις εργασίας

 

 • Η έκδοση εντολής εργασίας προϋποθέτει αντίστοιχη αίτηση. Ως αιτήσεις εργασίας, θεωρούνται: Αναφορές προβλημάτων από τους χρήστες του εξοπλισμού, καταγραφή βλάβης, προβλήματα που διαπιστώθηκαν από προληπτικούς ελέγχους ή περιοδικές επιθεωρήσεις. Για την έκδοση εντολής εργασίας προηγείται η έγκριση της αντίστοιχης αίτησης από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Αιτήσεις εργασίας για περιοδικές συντηρήσεις εκδίδονται αυτόματα, με βάση προγράμματα προληπτικής συντήρησης που βασίζονται είτε σε διανυθέντα χιλιόμετρα οχημάτων, είτε σε χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη συντήρηση είτε σε παραμέτρους λειτουργίας.
 • Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού έτσι ώστε επιλεγμένες αιτήσεις εργασίας να παράγουν αυτόματα εντολές εργασίας ενώ άλλες να απαιτούν έλεγχο και ανάλυση.

Προγραμματισμός συντήρησης

 

 • Υποστηρίζεται ο προγραμματισμός μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή και βραχυπρόθεσμης συντήρησης. Για την έκδοση του, το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται σε προκαθορισμένες παραμέτρους, όπως είναι ενδεικτικά: ο απαιτούμενος χρόνος εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού, η διαθεσιμότητά του προκειμένου να συντηρηθεί, οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι ανά ειδικότητα με βάση τους πρότυπους χρόνους εργασιών ή τα ιστορικά στοιχεία αναλόγων εργασιών, τα απαιτούμενα υλικά ή πόροι (όπως εργαλεία, χώροι κλπ.) Με την έκδοση του αιτήματος εργασίας το σύστημα δεσμεύει ή και παραγγέλνει αυτόματα όλους τους απαιτούμενους πόρους.
 • Η έναρξη και η λήξη των εργασιών προγραμματίζεται με βάση την διαθεσιμότητα των πόρων και του εξοπλισμού αλλά και ένα σύστημα προτεραιοτήτων που επιτρέπει ευελιξία στον προγραμματισμό των ημερομηνιών αρχής / τέλους εργασιών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκτός χρήσης του εξοπλισμού (βελτιστοποίηση).
 • Εξασφαλίζεται η μη ταυτόχρονη εκτέλεση ασύμβατων εργασιών όσον αφορά στον προγραμματισμό, χωρίς όμως απαγορευτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης μπορεί να τροποποιείται και από τον χρήστη δυναμικά ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες.

Διαχείριση εντολών εργασίας

 

 • Η διαχείριση των εντολών εργασίας καλύπτει τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την ανάλυση των εργασιών και του κόστους συντήρησης. Η διαχείριση των εντολών εργασίας παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών από το σχετικό αίτημα και τον προγραμματισμό τους έως την ολοκλήρωσή τους, προσδιορίζοντας κάθε φορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι πιθανές καταστάσεις είναι: Αίτηση εργασίας. Εγκεκριμένη αίτηση εργασίας. Προγραμματισμένη εντολή εργασίας. Εντολή εργασίας σε εξέλιξη. Διακοπή εντολής εργασίας. Ολοκλήρωση εντολής εργασίας. Κλείσιμο εντολής εργασίας. Αναβολή εντολής εργασίας.
 • Καθ’ όλη την εξέλιξη των εργασιών, οι πραγματικές λεπτομέρειες των εργασιών, της απασχόλησης, της κατανάλωσης υλικών, κλπ καταγράφονται στο σύστημα. Το σύστημα προβλέπει διαδικασία διακοπής μιας εργασίας και αποδέσμευσης των σχετικών πόρων. Αν απαιτηθούν συμπληρωματικές εργασίες, το σύστημα είναι ευέλικτο ώστε να ενσωματώσει αυτές τις εργασίες είτε στην υπάρχουσα εντολή, είτε σε νέα εντολή. Για την υλοποίηση μεγάλων εντολών εργασιών, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας δευτερεύουσας συνδεδεμένης εντολής.
 • Το σύστημα διευκολύνει τον χρονοπρογραμματισμό και τη διαχείριση των εργασιών με γραφική μορφή (διαγράμματα). Το σύστημα εκτυπώνει τις εντολές εργασίας σε ειδική φόρμα, που ακολούθως συμπληρώνεται με τα πραγματικά δεδομένα (ώρες εργασίας, πόροι, κλπ) και ενημερώνεται το σύστημα.
 • Υποστήριξη υποσυστήματος On-line οδηγιών διάγνωσης /αντιμετώπισης προβλημάτων στο οποίο θα έχει πρόσβαση το προσωπικό συντήρησης μέσω των εντολών εργασίας.

Πληροφόρηση και Στατιστική Ανάλυση

 

 • Η πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την εκτέλεση εντολών εργασίας, την καταγραφή του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, της απόδοσης (χιλιόμετρα που διανύθηκαν με αυτόν) καθώς και από τα συστήματα οικονομικής ανάλυσης και αποθήκης, αποτελούν τη βάση για την παραγωγή αναφορών και στατιστικών αναλύσεων.
 • Το σύστημα υποστηρίζεται με ειδικές αναφορές και διασυνδέεται με το Thesis BI σχεδιασμού αναφορών, δεικτών κλπ. Οι αναφορές είναι αυτοματοποιημένες, με τη μορφή επιλογών και υπο-επιλογών από βασικά μενού.

Τεχνική πληροφορία

 

 • Τα τεχνικά δεδομένα των εργασιών συντήρησης διατηρούνται συνεχώς και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: το είδος της εργασίας, σημειώσεις και σχόλια, ενοποιημένη πληροφορία για τις βλάβες, τις χρονικές περιόδους λειτουργίας, τον αυτόματο υπολογισμό του ανενεργού χρόνου (εξοπλισμού και προσωπικού) κ.α.
 • Δυνατότητα εκτεταμένης ανάλυσης βλαβών και προβλημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως: βλάβες οχήματος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βλάβες ανά ημερομηνία & τύπο οχήματος, στατιστικά κατηγορίας βλαβών ανά τύπο οχήματος ή οδηγό, στατιστικά βλαβών ανά τύπο οχήματος & συνεργείο/αμαξοστάσιο επισκευής, πληροφορίες κατανομής, χρήσης και ανάλυσης στελέχωσης εργατικού δυναμικού.

Στοιχεία ποιότητας

 

 • Δυνατότητα ανάλυσης και παρακολούθησης στοιχείων ποιότητας του προγραμματισμού των εργασιών.
 • Σύγκριση προγραμματισμένων χρονικών περιόδων και πόρων με αυτές που πραγματικά δαπανήθηκαν.
 • Καταγραφή εξέλιξης του απαραίτητου χρόνου συντήρησης ανά πάγιο είδος εξοπλισμού, είδος εργασίας.
 • Δημιουργία ποιοτικών δεικτών αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας κλπ, ανά μονάδα εξοπλισμού, και έως το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης ανάλογα με την τεχνική ταξινόμηση του εξοπλισμού σε υπό- ομάδες.
 • Αξιολόγηση των υπηρεσιών συντήρησης, σε θέματα όπως ατυχήματα, πράξεις βανδαλισμού κλπ.

     Πληροφορία σε κόστη

 

 • Παρακολούθηση των εξόδων συντήρησης, έως το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης ανάλογα με την τεχνική ταξινόμηση του εξοπλισμού σε υποομάδες. Κατηγοριοποίηση εξόδων ανάλογα με τη φύση τους: Χρόνος εργασίας και κόστος ανά συνεργείο, ειδικότητα ή άλλη κατηγοριοποίηση. Χρόνος εργασίας και κόστος με ανάλυση σε κανονικό, υπερωρία, νυχτερινό, αργίες, επιφυλακή και συνδυασμό των παραπάνω. Χρόνος και κόστος εργασίας ανά μηχάνημα ή όχημα, τύπο μηχανήματος/οχήματος, βλάβη, βλάβη τύπου μηχανήματος/οχήματος. Κόστος υλικών αποθήκης ανά μηχάνημα, τύπο μηχανήματος/οχήματος, βλάβη μηχανήματος/οχήματος, βλάβη τύπου μηχανήματος/οχήματος. Κόστος προμηθευόμενων υλικών ανά μηχάνημα/όχημα, τύπο μηχανήματος/οχήματος, βλάβη μηχανήματος/οχήματος, βλάβη τύπου μηχανήματος/οχήματος. Κόστος εξωτερικών προμηθευτών ανά μηχάνημα/όχημα, τύπο μηχανήματος/οχήματος, βλάβη μηχανήματος/οχήματος κλπ.
 • Ανάλυση κόστους με συνδυασμό κριτηρίων, όπως για παράδειγμα: Ανά οργανωτική μονάδα. Ανά είδος παρέμβασης (συντήρηση, τροποποίηση, κατασκευή). Ανά είδος συντήρησης (γενική επιθεώρηση, προγραμματισμένη επιδιόρθωση). Ανά τύπο τροποποίησης (βελτίωση, δοκιμή). Ανάλυση και παρακολούθηση του κόστους του κύκλου ζωής του παγίου εξοπλισμού και σχεδιασμός της αντικατάστασης ή αποκατάστασής τους.

Διασύνδεση με Άλλες Λειτουργίες

 

Αποθήκη και Προμηθευτές

 • Διαμόρφωση αναγκών σε υλικά (δεσμεύσεις, παραγγελίες αναπλήρωσης) μέσω της διαδικασίας έκδοσης εντολών εργασίας. Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορία διαχείρισης αποθήκης όπως: Απόθεμα. Δέσμευση αποθέματος. Κατάσταση παραγγελιών.

 

Αναλυτική λογιστική

 • Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των εξόδων ανά «φύση» (εργασία, παροχή υπηρεσίας από εξωτερικούς συνεργάτες, εξαγωγή υλικού από την αποθήκη κλπ) και ανά είδος (προληπτική ή εκ των προτέρων συντήρηση, επιδιόρθωση βλαβών, δοκιμές, βελτιώσεις, νέες εργασίες, μεγάλες εργασίες συντήρησης, κλπ) μέσω του συστήματος διαχείρισης εντολών εργασίας και παρακολούθησης του κόστους συντήρησης.

 

Προσωπικό /Μισθοδοσία

 • Άμεση καταγραφή των ωρών εργασίας, μέσω του συστήματος διαχείρισης εντολών εργασίας.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτο σύστημα (προϋποθέτει αντίστοιχο τρίτο σύστημα ανοιχτό σε πληροφορίες) και πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες όπως: Ισοζύγιο αδειών του προσωπικού συντήρησης. Αρχεία προσωπικού συντήρησης (κατάρτιση, πιστοποιητικά, κλπ). Στατιστικά σχετικά με το είδος των ωρών εργασίας (νυχτερινή, αργίες, Κυριακές, κλπ). Ιστορικά στοιχεία προσωπικού (βάρδιες, αναρρωτικές άδειες, ατυχήματα, κλπ).

Επαφές/Δραστηριότητες/Ημερολόγιο: Το προϊόν προσφέρεται με ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής στοιχείων όλων των επαφών και των σχέσεων ή ιδιοτήτων που αυτές έχουν, πλήρους καταγραφής δραστηριοτήτων ανά χρήστη, κόστους που έχουν, follow up κ.ο.κ. αλλά και προσωπικού ημερολογίου (ημερήσιου, εβδομαδιαίου κλπ) για κάθε χρήστη. Τέλος το Thesis Maintenance, όπως όλα τα προϊόντα Thesis, περιλαμβάνει δυνατότητα διασύνδεσης με IP τηλεφωνικά κέντρα και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν για ταχύτερη εξυπηρέτηση χρηστών και επαφών.

Business Alerts: Το Thesis Maintenance υποστηρίζει ένα σύστηµα αυτόµατων ειδοποιήσεων (alerts) αλλά και αναθέσεων εργασιών σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών ή μεμονωμένο χρήστη, που ενεργοποιούνται αυτόµατα εφάπαξ ή περιοδικά όταν συµβούν δεδοµένες επιχειρησιακές συνθήκες. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόµατα σε επιλεγµένους αποδέκτες µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails, SMS) και µε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών για επιχειρησιακά γεγονότα που µπορούν να συµβούν και είτε απαιτείται πρόσθετος χειρισµός για την αντιµετώπιση τους, ή είναι ανεπιθύµητα γεγονότα και θα πρέπει να υπάρξουν άµεσες ενέργειες επίλυσης.

Business Intelligence: Το ενσωματωμένο Thesis BI αναζητεί, συσχετίζει και διανέµει την επιχειρησιακή πληροφορία, βασιζόµενο µόνο σε επιχειρησιακές οντότητες (π.χ. κατηγορία μηχανημάτων, έσοδα κλπ). Ο χρήστης µε σηµείο εκκίνησης µια επιχειρησιακή οντότητα µπορεί να ενηµερωθεί αυτόµατα για κάθε συνδεδεµένη έννοια. Το εργαλείο αυτό της επιχειρησιακής ευφυΐας είναι πλήρως ολοκληρωμένο µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών αναφορών.

Τροφοδοτεί τους υπεύθυνους της χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης και τους οικονοµικούς διευθυντές, µε κρίσιµα ποσοτικά στοιχεία, µέτρησης της απόδοσης αλλά και τις διακυµάνσεις της κρίσιµων δεικτών της αγοράς µε την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες για τις τάσεις των δεικτών και τις αλλαγές της συµπεριφοράς τους.

2020-06-17T15:41:00+03:00
Go to Top