BI300x200

Το λογισμικό που σας δίνει τις απαντήσεις.

Μάθετε τώρα όλες τις απαντήσεις για οποιοδήποτε ερώτηµα αφορά στην επιχείρηση σας. Είτε είστε ο γενικός διευθυντής, είτε ένας πωλητής, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε είναι διαθέσιµες σε σας, σε ένα σηµείο. Χωρίς καµιά ιδιαίτερη εκπαίδευση, είστε σε θέση να αντλήσετε οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, να κινηθείτε από συγκεντρωτικά στοιχεία σε αναλυτικά και αντίστροφα, να εντοπίσετε τάσεις και σχέσεις, να δείτε μέχρι και την τελευταία λεπτοµέρεια.

Το Thesis BI είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης και επιχειρηματικής πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης. Η on line και ασφαλής ανίχνευση της επιχειρηματικής πληροφορίας, σε οποιαδήποτε βάθος, βελτιώνει την ενημέρωση και οδηγεί σε σωστές και έγκαιρες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η δυνατότητα δυναμικού και πολυδιάστατου συνδυασμού της πληροφορίας αναδεικνύει κάθε πτυχή της επιχείρησης και εξασφαλίζει άριστη ιχνηλασιμότητα. Το Thesis BI περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs) σε GIS, διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.

Το Thesis BI χρησιµοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για την υποστήριξη στην λήψη των αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται σε τεκµηριωµένες επιχειρησιακές πληροφορίες που αντλούνται από το σύνολο των δεδοµένων της επιχείρησης. Το σύστηµα προσφέρει την έτοιµη επιχειρησιακή πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς να απασχολεί τον χρήστη ο τρόπος άντλησης ή υπολογισµού της και την απεικονίζει µε διάφορους τρόπους (απεικόνιση σε πίνακες, σε γραφήµατα κλπ).

Το Thesis BI προσφέρει την επιχειρησιακή πληροφορία µε πρακτικά απεριόριστους τρόπους και συνδυασµούς, πληροφορώντας για κρίσιµους επιχειρησιακούς δείκτες αποθήκης, πελατών, κερδοφορίας κλπ. ξεκινώντας από το επίπεδο της εταιρίας και κατεβαίνοντας µέχρι το επίπεδο ενός µεµονωµένου πελάτη ή προϊόντος.

Το Thesis BI εξασφαλίζει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στις πληροφορίες που βασίζονται αυστηρά στα επιχειρησιακά δεδοµένα και έννοιες (π.χ. πελάτες, πωλήσεις, κλπ) χωρίς καµία απαίτηση για γνώση της λειτουργίας του Thesis ERP.

Το Thesis BI είναι ένα σύστηµα πλήρως ανοιχτό που αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα γνωστά προγράµµατα αυτοµατισµού γραφείου, εξασφαλίζοντας μέγιστη παραγωγικότητα και ελεύθερη επιλογή εργαλείων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Thesis BI

Analysis Services: Το Thesis BI προσφέρει εξαιρετική επιχειρησιακή πληροφόρηση συνδυάζοντας στοιχεία ειδών, πωλήσεων, αγορών, αλλά και οικονοµικών στοιχείων κερδοφορίας (P&L), σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με αµεσότητα και ευκολία αποτυπώνονται σε πραγµατικό χρόνο κρίσιµες επιχειρησιακές πληροφορίες, µε οποιονδήποτε πρακτικά συνδυασµό και βάθος ανάλυσης, µε άµεση επίπτωση τη θεαµατική βελτίωση του επιπέδου γνώσης της επιχείρησης.

Business Alerts: Το Thesis BI υποστηρίζει ένα σύστηµα αυτόµατων ειδοποιήσεων (alerts), που ενεργοποιούνται αυτόµατα όταν συµβούν δεδοµένες επιχειρησιακές συνθήκες. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόµατα σε επιλεγµένους αποδέκτες µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails, SMS) και µε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών για επιχειρησιακά γεγονότα που µπορούν να συµβούν και είτε απαιτείται πρόσθετος χειρισµός για την αντιµετώπιση τους, ή είναι ανεπιθύµητα γεγονότα και θα πρέπει να υπάρξουν άµεσες ενέργειες επίλυσης τους.

Business Analytics Το Thesis BI τροφοδοτεί τους διευθυντές των τµηµάτων, τους υπευθύνους καταστηµάτων, τους υπεύθυνους προϊόντων, αλλά κυρίως τους υπεύθυνους της χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης και τους οικονοµικούς διευθυντές, µε κρίσιµα ποσοτικά στοιχεία, µέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης αλλά και τις διακυµάνσεις της κρίσιµων δεικτών µε την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες για τις τάσεις των δεικτών και τις αλλαγές της συµπεριφοράς τους.

Business Explorer. Το Thesis BI αναζητεί, συσχετίζει και διανέµει την επιχειρησιακή πληροφορία, βασιζόµενο µόνο σε επιχειρησιακές οντότητες (π.χ. πελάτες, υπόλοιπο, πωλήσεις, κλπ). Ο χρήστης µε σηµείο εκκίνησης µια επιχειρησιακή οντότητα µπορεί να ενηµερωθεί αυτόµατα για κάθε συνδεδεµένη έννοια (π.χ. για ένα πελάτη τα ανοιχτά του τιµολόγια, τα είδη που έχει ήδη αγοράσει ή παραγγείλει κ.ο.κ.), χωρίς καµία απολύτως γνώση του Thesis ERP. Το εργαλείο αυτό επιχειρησιακής εξερεύνησης είναι πλήρως ολοκληρωµένο µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών αναφορών.

MIS πωλήσεων. Άµεσο και ταχύτατο εργαλείο πληροφόρησης και reporting, όπου µε απλό και δυναµικό τρόπο συνδυάζονται βασικές επιχειρησιακές οντότητες (πελάτης, κατηγορία πελάτη, οµάδα ειδών, πωλητές κλπ), ώστε να αποδίδουν για κάθε δυνατό συνδυασµό, κρίσιµες επιχειρησιακές αξίες (Πωλήσεις, Μικτό κέρδος, κλπ) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα. Το αποτέλεσµα µορφοποιείται µε την βοήθεια του πιο διαδεδοµένου εργαλείου reporting στον κόσµο (Crystal Reports) και φυσικά διανέµεται σε οποιοδήποτε πρακτικά format (PDF, DOC, XLS, κλπ).

default_post_image1

default_post_image2

2020-06-18T14:48:23+03:00
Go to Top