Υποδειγματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων με το Thesis.net Property Management

Προφίλ πελάτη

Η Τράπεζα Πειραιώς – μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς – ιδρύθηκε τ0 1916 και σήμερα αποτελεί τη τέταρτη μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα. Παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες, στην ηλεκτρονική τραπεζική και στην κεφαλαιαγορά.Το 2000 απορρόφησε τις Τράπεζες Χίου και Μακεδονίας-Θράκης, ενώ το 2003 απορρόφησε την ΕΤΒΑbank, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα.Πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές τμήμα της ΑΤΕbank. Από κοινού οι δύο δυνάμεις δημιουργούν ένα ισχυρό εγχώριο τραπεζικό οργανισμό, που παρέχει απόλυτη προστασία στον αγροτικό κόσμο, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, καταθετών και δανειοληπτών, υψηλή προστασία παρεχομένων υπηρεσιών και μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης της εθνικής οικονομίας με σύνολο ενεργητικού 75 δισ. ευρώ, καταθέσεων 35 δισ. ευρώ και χορηγήσεων 47 δισ. ευρώ.Το προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο των καταστημάτων σε 1.264, με παρουσία σε δέκα χώρες.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Ο όμιλος Πειραιώς στην Ελλάδα διαχειρίζεται καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων, εγγράφων, αδειών, σχεδίων, χαρτών και αρχείων σχετικών με ένα πενταψήφιο πλήθος ακινήτων.

Το εύρος των αναγκών ορίζουν η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων το μέγεθος του αρχείο ακινήτων των τεχνικών μελετών, των απαραίτητων τακτοποιήσεων, αδειοδοτήσεων κλπ, οι τακτές ή άτακτες ανανεώσεις αυτών από δημόσιες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάγκη για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση (τεχνική, οικονομική, νομική κλπ) όλων των ακινήτων, και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βέλτιστη και ταυτόχρονα άμεση ολοκλήρωση εσωτερικών διαδικασιών.

Τα προβλήματα επέτειναν οι πολλές ανεξάρτητες και μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές, και η δυσχέρεια παρακολούθησης των κρίσιμων εργασιών που αυτές προκαλούσαν. Επιπλέον με την αξιοποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων (Google maps, Κτηματολόγιο) και την καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονταν αιτήματα πρόσθετης λειτουργικότητας ή/και παροχή εξ αποστάσεων υπηρεσιών.

Η Λύση

Το Thesis.net Property Management είναι η μόνη εξειδικευμένη λύση που είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς real estate. Διασφαλίζει έτσι σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα από την οργάνωση της έως σήμερα διάσπαρτης πληροφορίας και την άμεση και ασφαλή ενημέρωση τόσο της διοίκησης, όσο και κάθε αρμοδίου. Ταυτόχρονα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων και εγγυάται υψηλή απόδοση, συνεχή διαθεσιμότητα, ασφάλεια δικαιωμάτων πρόσβασης, αξιοπιστία και ευελιξία.

Η χρήση του Thesis.net Property Management ως βασικού πυρήνα της υλοποίησης, και η αξιοποίηση του ενσωματωμένου ΒΙ αλλά και του Application Builder, επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων ειδικών modules (προγραμμάτων), και αναφορών.

Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητες για την ενημέρωση επαφών, ημερολόγιο, καταγραφή προβλημάτων, ενεργειών κλπ, υποστηρίζει δυνατότητες καταγραφής και προβολής προειδοποιήσεων, αλλά και αναθέσεων εργασιών σε ομάδες χρηστών ή συγκεκριμένους χρήστες, ενώ περιλαμβάνει δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται στην εφαρμογή alerts που αφορούν λήξη συμβάσεων μίσθωσης, μη έγκαιρης καταβολής μισθωμάτων, ασφαλίστρων, εκκρεμοτήτων σχετικά με νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό,   κλπ.

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση λειτουργίας των δύο τραπεζών, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεδομένων και χιλιάδων εγγράφων που μέχρι πριν ήταν διάσπαρτα, η αυτοματοποίηση η προειδοποίηση, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος.

Το σύστημα αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες καταγραφής των επαφών με κάθε εμπλεκόμενο, παρακολουθεί λεπτομερώς την τεχνική, νομική και οικονομική διαχείρισης των ακινήτων, όλων των εταιριών του ομίλου, εξυπηρετεί με απόλυτη επάρκεια τους στόχους του παράγοντας λίστα εκκρεμοτήτων ή/και αναφορών ανά κατηγορία ακινήτων, μισθωτή, περιφέρεια, σύμβαση κλπ.

Παράλληλα επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση δημοσίων εγγράφων (Ε2, Ε9 κλπ), παρακολουθεί όλες τις συμβάσεις κάθε ακινήτου, λογαριασμούς, ενημερώνει αξίες (αντικειμενική, εκτίμησης, μισθωτική λογιστική κλπ) και παράγει αυτόματα δείκτες για κάθε ακίνητο ή ομάδες ακινήτων.

Με ενσωματωμένη μια σειρά πινάκων με στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας π.χ. χρήσεις γής, εμπράγματα δικαιώματα, πολεοδομικό καθεστώς, κατάλογο απαιτούμενων εγγράφων κλπ. διευκολύνει αρκετά το έργο των χρηστών.

Η πλήρης αξιοποίηση κι η άμεση αποδοχή της φιλικότητας του προϊόντος από όλους, δικαιώνει απόλυτα την αρχική επιλογή του Ομίλου και επιβραβεύει έμπρακτα την CGSoft.