Thesis.net Case Management

Η μόνη ολοκληρωμένη εφαρμογή για την πλήρη και άμεση διαχείριση συμβάντων, με ενσωματωμένο υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας.

Καθημερινά, αρκετοί άνθρωποι, είτε στον χώρο εργασίας τους, είτε στον ελεύθερο προσωπικό τους χρόνο, εκτελούν δραστηριότητες των οποίων το αποτέλεσμα, εξαρτάται από το ποσοστό εμπειρίας ή δεξιότητας που κατέχουν. Αυτή ακριβώς η εμπειρία, σε μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης του μέγεθους της, καλείται συχνά «γνώση». Είναι προφανές ότι, στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της επαγγελματικής ενασχόλησης κάποιου εργαζόμενου (ή μιας ομάδας εργαζομένων), είναι πιθανόν να επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες λειτουργίας μιας επιχείρησης ή/και μιας ολόκληρης κοινωνίας, η γνώση την οποία οφείλει να κατέχει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος (ή αντίστοιχα, η ομάδα των εργαζομένων), κρίνεται ως μεγίστης και κρίσιμης σημασίας.

Εργασίες όπως οι παραπάνω -χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες μια επιθεώρησης ζημιών ή επισκευών- καλούνται Εργασίες Εντάσεως Γνώσης (Knowledge Intensive Tasks ή Work) και οι άνθρωποι που τις εκτελούν Εργάτες Γνώσης (Knowledge Workers), υπό την έννοια ότι για να τις εκτελέσουν, κύρια χρησιμοποιούν αποκλίνουσα, συγκλίνουσα και δημιουργική γνώση.

Η υιοθέτηση μηχανογραφικών εφαρμογών διαχείρισης ροών γνώσης, απαντάται πλέον σε πλήθος μελέτες στρατηγικής διοίκησης και επιχειρησιακής ανάπτυξης και απασχολεί το υψηλό management μεγάλων επιχειρήσεων σε τρία επίπεδα: α) της στρατηγικής και της διοίκησης, β) των λειτουργιών ή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (business processes) και γ) της τεχνολογικής υλοποίησης.

Software as a Service (SaaS)

Thesis family of products can also be provided through a leasing contract in an annual base per user (Software as a Service). The leasing terms and conditions are provided and agreed during the ordering process. In special cases with sensitive data (e.g. banking, etc.) hosting can be provided by the customer as well.

Το Thesis.net Case Management, είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων, στην ελληνική αγορά, που αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία των εργατών γνώσης (knowledge workers) στις επιχειρήσεις και τις βοηθά, σημαντικά, να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν, στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου, καθώς διευκολύνει τη δυναμική ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία, ενδυναμώνοντας την ταχεία και βέλτιστη επίλυση, μη προβλέψιμων και μη δομημένων επιχειρηματικών σεναρίων.

Το Thesis.net Case Management ισχυροποιεί την λειτουργία της επιχείρησης, υποστηρίζοντας δυναμικές διαδικασίες, που ανταποκρίνονται σε ad-hoc ή σε απρόβλεπτα επιχειρησιακά σενάρια.

Το Thesis.net Case Management, επιλύει τις περιπτώσεις (cases) αποτελεσματικά, επιτρέποντας στους εργάτες της γνώσης (knowledge workers) να ενεργούν και αποφασίζουν βασισμένοι σε τεκμηριωμένα επιχειρησιακά δεδομένα.

Το Thesis.net Case Management, αναλύει και απεικονίζει οπτικά, πολύ μεγάλες ποσότητες, αδόμητου περιεχομένου, ώστε να αποκαλύπτει νέες επιχειρηματικές αλήθειες ή/και γνώσεις και έτσι, να επιτυγχάνει την ταχύτερη και καλύτερη δυνατή διαχείριση, των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.
Βασικά Χαρακτηριστικά Thesis.net Case Management

Process Modeling: Το Thesis.net Case Management αξιοποιεί το ενσωματωμένο περιβάλλον σχεδίασης των ροών για τον ορισμό των διαδικασιών ώστε τελικά ν’ αυτοματοποιηθεί η καθοδήγηση των εμπλεκομένων χρηστών. Η μοντελοποίηση των διαδικασιών καλύπτει λειτουργίες όπως:

  • Τον δυναμικό σχεδιασμό των διαδικασιών
  • Την ευκολία διαχείρισης ad-hoc αλλαγών στην ροή των διαδικασιών
  • Την μοντελοποίηση των δεδομένων
  • Τον σχεδιασμό της πολιτικής ενημέρωσης μέσω mail
  • Τον σχεδιασμό των σεναρίων εξυπηρέτησης των ροών
  • Τον ορισμό των ρόλων των χρηστών

Το περιβάλλον σχεδιασμού των ροών (process modeler), στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων και στην υιοθέτηση μοντέλων εργασίας βασισμένων στην οργανωμένη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των συμβάντων (cases). Η προσέγγιση αυτή, εξειδικεύει τον βέλτιστο κατά περίπτωση χειρισμό των συμβάντων, με προκαθορισμένο τρόπο, παρά σε ένα γενικό κανόνα για όλες τις περιπτώσεις.

Content Management: Το Thesis.net Case Management διαχειρίζεται τον πλήρη κύκλο της ζωής κάθε συμβάντος αυτόνομα και αποτελεσματικά. Η προσέγγιση αυτή της διαχείρισης των συμβάντων, από την αρχή μέχρι το τέλος (end to end lifecycle management), εξασφαλίζει βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπευθύνων των συμβάντων (Case Workers). Η διαχείριση του περιεχομένου είναι κρίσιμη στην διαχείριση των συμβάντων διότι αποτελεί το βασικό συστατικό στην διαδικασία της τεκμηριωμένης λήψης των αποφάσεων που χειρίζονται οι εργάτες της γνώσης (Knowledge workers).  

Το Thesis.net Case Management σχεδιάζει, οργανώνει και εξασφαλίζει την διανομή του περιεχομένου, επιτυγχάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις και την απρόσκοπτη συνεργασία των ομάδων των χρηστών.

Collaboration and Human Interaction: Οι διαδικασίες που χειρίζεται το Thesis.net Case Management μπορεί να είναι πολύ σύνθετες. Το Thesis.net Case Management απλοποιεί τις συνεργασίες με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως του Thesis.net Framework αλλά και των πολύ φιλικών στον χρήστη των συμβάντων διαδραστικών οθονών (UI).

Το Thesis.net Framework, ενσωματώνει τα κατάλληλα εργαλεία για την προσωποποιημένη λειτουργία (UI personalization) την δημιουργία ροών ανάλογα με τους ρόλους των χρηστών σε συνεργασία με το συνοδευτικό λογισμικό στο Cloud (Thesis.net Case Management in the Cloud). Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα λογισμικό συγκέντρωσης (container app), όπου οι λειτουργίες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων στα εκάστοτε συμβάντα (case workers necessity).

Οι οθόνες εργασίας των εργαζομένων, ενημερώνονται ανάλογα με τους ρόλους των χρηστών στα συμβάντα και είναι απόλυτα προσαρμόσιμες, ώστε να τους βοηθούν στην λήψη των κατάλληλων ενεργειών, για την διαχείριση της γνώσης.

Το Thesis.net Case Management αξιοποιεί τις τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση των ad-hoc συνεργασιών, επιτρέποντας μεταβολές τους ακόμα και σε πραγματικό χρόνο (at run time). Ταυτόχρονα, επιτρέπει την στοχευμένη ανάθεση των εργασιών σε διαφορετικό και στο κατάλληλο κατά περίπτωση και τύπο/κατηγορία συμβάντος προσωπικό.

Rules: Οι κανόνες είναι ο πυρήνας του προγράμματος. Η CGSoft ενσωματώνει τον μηχανισμό ορισμού των κανόνων, που καθοδηγούν την διαχείριση των συμβάντων και προσδιορίζουν την ροή των διαδικασιών. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της μηχανής των κανόνων είναι:

  • Μηχανισμός διαχείρισης των επιχειρησιακών κανόνων
  • Ο μηχανισμός διαχείρισης των κανόνων περιλαμβάνει οντότητες όπως; Service Catalogues, Ticket events, Tickets statuses, Ticket roles, user roles, κλπ.
  • Ad-hoc διαχείριση των διαδικασιών και καθοδήγηση της ‘επαγωγικής αλυσίδας’ ώστε να υποστηριχθούν δυναμικοί κανόνες, χωρίς να διαταράσσεται η παραγωγική ροή των διαδικασιών.
  • Οι κανόνες είναι ευέλικτοι και διαμορφώσιμοι ανάλογα με τις απαιτήσεις της ροής των διαδικασιών.

Analytics: Η δυνατότητα ορισμού και παρακολούθησης (σε run time) κρίσιμων ειχειρησιακών δεικτών (KPIs) εμπεριέχεται στο Thesis.net Case Management. Με τη αξιοποίηση των ενσωματωμένων εργαλείων ΒΙ του Thesis.net Framework και ειδικότερα εργαλείων όπως: Graph designer, Report designer, Pivot Technology, Dashboard Designer, κλπ. παράγονται και απεικονίζονται (on demand) εξαιρετικοί δείκτες. Επιπλέον, το περιβάλλον αξιοποιεί άριστα εργαλεία, για τον καλύτερο εντοπισμό (drilled down) της επιχειρησιακής πληροφορίας. Τέλος, με την χρήση και των εργαλείων (dashboards), οι εργάτες των συμβάντων (case workers), καθώς και οι υπεύθυνοι αυτών, μπορούν εύκολα να προσωποποιούν τις διαδικασίες και να επιτυγχάνουν την άμεση επιθεώρηση, αλλά και την αξιολόγηση τους.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόµατα, σε επιλεγµένους αποδέκτες, µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails) και µε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών, για επιχειρησιακά γεγονότα, που µπορούν να συµβούν και είτε απαιτείται πρόσθετος χειρισµός για την αντιµετώπιση τους, είτε είναι ανεπιθύµητα γεγονότα και θα πρέπει να υπάρξουν άµεσες ενέργειες επίλυσης.

Τεχνολογία

Η πλήρης σουίτα προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού Thesis.net επιβραβεύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από σειρά ΑΕΙ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΜΒΑ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ΤΕΙ Αθήνας κ.α.) ως κορυφαίο ελληνικό business software και ταυτόχρονα, επιλέγεται καθημερινά, από ένα ευρύ πλήθος δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Με ένα σύγχρονο και εύχρηστο interface, εξασφαλίζει την λειτουργικότητα των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη διασύνδεση όλων των τμημάτων, των λειτουργιών και των πληροφοριών σ’ ένα ομοιογενές και ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Αξιοποιεί άμεσα και παραγωγικά τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft και επικοινωνεί αμφίδρομα με τα προγράμματα Microsoft αυτοματισμού γραφείου και με IP τηλεφωνικά κέντρα. Η διαδραστικότητα με τον χρήστη είναι απόλυτα συμβατή με MS Office. Το ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis.net Application Builder εξασφαλίζει αμεσότητα και εξαιρετική απόδοση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση πρόσθετων εφαρμογών, αλλαγών, βελτιώσεων κλπ. προσφέροντας την απαιτούμενη ευελιξία, προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες κάθετων αγορών ή κατά παραγγελία λύσεων.

Το Thesis.net Framework εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο SQL Server ενσωματώνοντας όλη την επιχειρησιακή λογική στον Server και αφήνοντας στον client μόνο το interface. Η βάση δεδομένων, περιέχει μέσα όλα τα προγραμματιστικά εργαλεία με πλήρη σχόλια, ανοιχτά και προσβάσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες για περαιτέρω customization. Διαθέτει σύστημα auditing, με δυνατότητα πλήρους και αναλυτικής καταγραφής, κάθε ενέργειας οποιουδήποτε εκ των χρηστών, σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου και σε οποιοδήποτε επίπεδο ζητηθεί. Ενσωματώνει ένα πλούσιο σύνολο από γραφικά εργαλεία καλύπτοντας με επάρκεια MIS & BI ανάγκες.

Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών είναι ιδανικό για την ταχύτατη ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων ή/και εφαρμογών, που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των κάθετων αγορών.

Τέλος, με το προαιρετικό cloud τμήμα της εφαρμογής Thesis.net Case management, αξιοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft (ASP.NET, Silverlight κλπ) και διευκολύνεται η διεπαφή με πελάτες κοκ.

 

2019-07-31T10:39:22+03:00
Go to Top