Η μόνη ολοκληρωμένη εφαρμογή, για διαχείριση παροχής υπηρεσιών Real Estate, με ενσωματωμένο υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας

Η προτεινόμενη λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης, προβολής και διαπραγμάτευσης ακινήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Δημιουργία ανεξάρτητης ή συνδεδεμένης με το Thesis Property Management, βάσης δεδομένων με πλήρη στοιχεία των προς διάθεση ή αναζήτηση ακινήτων (εμπορικά, νομικά, τεχνικά), των ενεργειών που σχετίζονται με καθένα από αυτά, με δυνατότητα αυτόματης διασύνδεσης με χαρτογραφικά υπόβαθρα (Google maps), ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις αστοχιών ή αναγκαιότητας για παρεμβάσεις και ολοκληρωμένης παρακολούθησης μέσω ενσωματωμένων μηχανογραφικών εργαλείων παραγωγής δεικτών και αναφορών.
  2. Δημιουργία βάσης δεδομένων με πλήρη και άμεσα αξιοποιήσιμα στοιχεία πελατών, υποψηφίων αγοραστών/μισθωτών, ενδιαφερομένων επενδυτικών οίκων και κάθε λογής εμπλεκομένων με δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης αγοραστικών/μισθωτικών ή επενδυτικών κριτηρίων κάθε ενδιαφερομένου, στοχευμένων προωθητικών ενεργειών (campaigns) με βάση αυτά, καταγραφής ενεργειών, απολογιστικής εκτίμησης καθεμιάς εξ αυτών κ.α. Η παραπάνω ενότητα καλύπτεται με τα προϊόντα Thesis Real Estate καθώς και Thesis CRM.
  3. Διασύνδεση και επικοινωνία με ιστοσελίδα ή portal στο διαδίκτυο με στόχο τη βέλτιστη προβολή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρίας στα πρότυπα ανάλογων ευρωπαϊκών οίκων. Το portal θα τροφοδοτείται από τις βάσεις δεδομένων των δύο πρώτων ενοτήτων, αλλά και θα τις τροφοδοτεί με τα στοιχεία ή/και τις κινήσεις των επισκεπτών ή των χρηστών με στόχο την αξιοποίηση αυτών για ακόμη πιο στοχευμένες καμπάνιες.
  4. Καθημερινή διαχείριση και οργάνωση συστήματος ερωτοαπαντήσεων (Q&A) με αξιοποίηση του Thesis Case Management καθώς και οργανωμένη και τακτική προώθηση ακινήτων.

Βασικά Χαρακτηριστικά Thesis Real Estate

Αιτήματα ζήτησης: Η εφαρμογή διαχειρίζεται πλήρως και άμεσα κάθε αίτημα ζήτησης,για οποιονδήποτε σκοπό (αγορά, μίσθωση κλπ), με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά (π.χ. προσανατολισμού, συγκοινωνιακής πρόσβασης, θέσης, επιπέδου/ορόφου, υποδομών θέρμανσης, επικοινωνίας, ασφάλειας, δομικών στοιχείων και χρησιμοποιούμενων υλικών, πλήθος και ειδικά χαρακτηριστικά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ανά κατηγορία χρήσης κλπ).

Για κάθε αίτημα, παρακολουθούνται όλες οι σχετικές ενέργειες (ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές, γραπτές, άμεσες συναντήσεις, αγγελίες κοκ) με αναλυτική καταγραφή των στοιχείων κόστους, χειριστών, εξωτερικών συνεργατών κλπ κάθε ενέργειας, καθώς και δυνατότητα επισύναψης απεριόριστου αριθμού αρχείων (κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, emails κλπ) για κάθε ενέργεια. Ομοίως παρακολουθούνται κάθε κατηγορίας εμπλεκόμενοι (πιθανοί προσφέροντες, μεσίτες, ιδιοκτήτες, τεχνίτες, εκτιμητές, αρμόδιοι χειριστές κλπ), οι δραστηριότητες εκάστου εξ αυτών κλπ, ενώ παράλληλα τηρείται αναλυτικό ημερολόγιο δραστηριοτήτων ανά χρήστη του συστήματος.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται πέρα από τα αιτήματα που έρχονται απευθείας σε εμάς, αιτήματα που συλλέγονται από αγγελίες τρίτων σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή έντυπα, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις δικές μας δημοσιεύσεις στα ως άνω έντυπα ή ηλεκτρονικά σημεία ενημέρωσης, το κόστος αυτών κ.α.

Αιτήματα προσφοράς: Η εφαρμογή διαχειρίζεται πλήρως και άμεσα κάθε αίτημα προσφοράς, για οποιονδήποτε σκοπό (πώληση, εκμίσθωση κλπ), με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά (π.χ. γεωγραφικής θέσης με συντεταγμένες σε οποιοδήποτε από τα γνωστά γεωαναφορικά συστήματα συντεταγμένων, χαρτογραφικής, τοπογραφικής ή/και φωτογραφικής αποτύπωσης, προσανατολισμού, συγκοινωνιακής πρόσβασης, θέσης, επιπέδου/ορόφου, υποδομών θέρμανσης, επικοινωνίας, ασφάλειας, δομικών στοιχείων και χρησιμοποιούμενων υλικών, πλήθος και ειδικά χαρακτηριστικά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ανά κατηγορία χρήσης κλπ).

Για κάθε αίτημα, παρακολουθούνται όλες οι σχετικές ενέργειες (ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές, γραπτές, άμεσες συναντήσεις, αγγελίες κοκ) με αναλυτική καταγραφή των στοιχείων κόστους, χειριστών, εξωτερικών συνεργατών κλπ κάθε ενέργειας, καθως και δυνατότητα επισύναψης απεριόριστου αριθμού αρχείων (κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, emails κλπ) για κάθε ενέργεια.

Ομοίως, παρακολουθούνται κάθε κατηγορίας εμπλεκόμενοι (πιθανοί αγοραστές ή μισθωτές, μεσίτες, συνιδιοκτήτες, τεχνίτες, εκτιμητές, αρμόδιοι χειριστές κλπ), οι δραστηριότητες εκάστου εξ αυτών κλπ, ενώ παράλληλα τηρείται αναλυτικό ημερολόγιο δραστηριοτήτων ανά χρήστη του συστήματος.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται πέρα από τα αιτήματα που έρχονται απευθείας σε εμάς, αιτήματα που συλλέγονται από αγγελίες τρίτων σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή έντυπα, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις δικές μας δημοσιεύσεις στα ως άνω σημεία ενημέρωσης, το κόστος αυτών κ.α.

Επαφές: Η εφαρμογή διαχειρίζεται πλήρως και άμεσα όλα τα στοιχεία (επαγγελματικά, οικονομικά κλπ) κάθε εμπλεκομένου με τα διαχειριζόμενα ακίνητα ή/και με την ίδια την επιχείρηση που αξιοποιεί το σύστημα.

Analytics: Η δυνατότητα ορισμού και παρακολούθησης (σε run time) κρίσιμων επιχειρησιακών δεικτών (KPIs) εμπεριέχεται στο Thesis Real Estate. Με τη αξιοποίηση των ενσωματωμένων εργαλείων ΒΙ του Thesis Framework και ειδικότερα εργαλείων όπως: Graph designer, Report designer, Pivot Technology, Dashboard Designer, κλπ. παράγονται και απεικονίζονται (on demand) εξαιρετικοί δείκτες.

Επιπλέον, το περιβάλλον αξιοποιεί άριστα εργαλεία, για τον καλύτερο εντοπισμό (drilled down) της επιχειρησιακής πληροφορίας. Ειδοποιήσεις μπορούν να αποστέλλονται αυτόµατα, σε επιλεγµένους αποδέκτες, µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails). Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών.

real_estate_ss3

real_estate_ss2

real_estate_ss1

2020-06-18T14:44:15+03:00
Go to Top