Υποδειγματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων με τα Thesis.net BI και Thesis.net Property & Real Estate Management

 

Προφίλ πελάτη

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 8 χώρες, σύνολο ενεργητικού €72,7 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 16.369 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος. Με συνολικό δίκτυο άνω των 900 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους 4 πυλώνες του τραπεζικού συστήματος. Ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία μέσω της ΙΜΟ Property Investments, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία και στην Ουκρανία.

Επιχειρησιακές  ανάγκες

Ο όμιλος Eurobank στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται,  διαχειρίζεται ένα πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων, εγγράφων, αδειών, σχεδίων, χαρτών και αρχείων σχετικών με πλήθος ακινήτων. Το εύρος των αναγκών ορίζουν η θέση, η ποικιλία, η πολυπλοκότητα των υποθέσεων, το μέγεθος του αρχείο ακινήτων, των τεχνικών μελετών, των απαραίτητων τακτοποιήσεων, αδειοδοτήσεων κλπ, οι τακτές ή άτακτες ανανεώσεις αυτών από δημόσιες υπηρεσίες, σε διαφορετικά κράτη κοκ. Και όλα αυτά, σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάγκη για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση (τεχνική, οικονομική, νομική κλπ) όλων των ακινήτων, και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βέλτιστη και ταυτόχρονα άμεση ολοκλήρωση εσωτερικών διαδικασιών. Τα προβλήματα επέτειναν οι υφιστάμενες, ανεξάρτητες και μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές, και η δυσχέρεια  παρακολούθησης των κρίσιμων εργασιών που αυτές προκαλούσαν. Επιπλέον με την αξιοποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων (Google maps, Κτηματολόγιο) και την καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονταν αιτήματα πρόσθετης λειτουργικότητας ή/και παροχή εξ αποστάσεων υπηρεσιών, που η παλαιά τεχνολογική υποδομή των εφαρμογών αυτών δεν μπορούσε να ικανοποιήσει.

Η Λύση

Ύστερα από σε βάθος έρευνα των αρμοδίων στελεχών του Ομίλου, αποφασίστηκε ότι τα Thesis.net Property & Real Estate Mgmt. ήταν η πλέον εξειδικευμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς real estate που θα διασφάλιζε για το παρόν αλλά και για το μέλλον σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα στην Eurobank και τις θυγατρικές της: Από την οργάνωση της διάσπαρτης ως σήμερα πληροφορίας μέχρι  την άμεση κι ασφαλή ενημέρωση τόσο της διοίκησης, όσο και κάθε τμήματος. Ταυτόχρονα το προϊόν, υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων και εγγυάται υψηλή απόδοση, συνεχή διαθεσιμότητα, ασφάλεια πρόσβασης, αξιοπιστία, άμεση προσαρμογή στο εθνικό ή/και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ευελιξία κ.α.  Η χρήση των Thesis.net Property & Real Estate Mgmt. ως βασικού πυρήνα της υλοποίησης,  και η αξιοποίηση του ενσωματωμένου ΒΙ αλλά και του Application Builder, επέτρεψαν την ταχύτατη ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων ειδικών modules (προγραμμάτων), και αναφορών. Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητες για την ενημέρωση επαφών, ημερολόγιο, καταγραφή προβλημάτων, ενεργειών κλπ, υποστηρίζει δυνατότητες καταγραφής και προβολής προειδοποιήσεων, αλλά και αναθέσεων εργασιών σε ομάδες χρηστών ή συγκεκριμένους χρήστες, ενώ περιλαμβάνει δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται στην εφαρμογή alerts που αφορούν λήξη συμβάσεων μίσθωσης, μη έγκαιρης καταβολής μισθωμάτων, ασφαλίστρων, εκκρεμοτήτων σχετικά με νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό κλπ.

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση λειτουργίας του ομίλου, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεδομένων και χιλιάδων εγγράφων που μέχρι πριν ήταν διάσπαρτα, η αυτοματοποίηση η προειδοποίηση, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος, που έχουν ήδη επισημανθεί από την δοκιμαστική κιόλας περίοδο εφαρμογής των λύσεων. Το σύστημα αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες καταγραφής των επαφών με κάθε εμπλεκόμενο, παρακολουθεί λεπτομερώς την τεχνική, νομική και οικονομική διαχείρισης των ακινήτων, όλων των εταιριών του ομίλου, αλλά και όσων έχει αναλάβει τη διαχείριση, εξυπηρετεί με απόλυτη επάρκεια τους στόχους του παράγοντας λίστα εκκρεμοτήτων ή/και αναφορών ανά κατηγορία ακινήτων, μισθωτή, περιφέρεια, σύμβαση κλπ. Παράλληλα επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση δημοσίων εγγράφων, παρακολουθεί όλες τις συμβάσεις κάθε ακινήτου, λογαριασμούς, ενημερώνει αξίες (αντικειμενική, λογιστική κλπ) και παράγει αυτόματα δείκτες για κάθε ακίνητο ή ομάδες ακινήτων. Με ενσωματωμένη μια σειρά πινάκων με στοιχεία  της ισχύουσας νομοθεσίας π.χ. χρήσεις γης, εμπράγματα δικαιώματα, πολεοδομικό καθεστώς, κατάλογο απαιτούμενων εγγράφων κλπ.  διευκολύνει αρκετά το έργο των χρηστών.  Η άμεση αξιοποίηση και αποδοχή της φιλικότητας του προϊόντος από όλους, δικαιώνει απόλυτα την αρχική επιλογή του Ομίλου και επιβραβεύει έμπρακτα την CGSoft.