Λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης επαγγελματικά χρονιάς, η CGSoft αναλαμβάνει ένα ακόμη σημαντικό έργο. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση A.E. (Ε.Ρ.Τ.), ύστερα από διαγωνιστικές διαδικασίες, αξιολόγηση και επιτόπου παρουσίαση της προσφερόμενης λύσης, αλλά και της εμπειρίας της σε ανάλογα έργα, επέλεξε την CGSoft και το Thesis Property Management for TELCOs, με τις συμπληρωματικές εφαρμογές Thesis BI και Thesis GDPR, της σουίτας ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων Thesis Property Suite, για την πλήρη, άμεση και πανελλαδική διαχείριση ολόκληρου του Δικτύου Κέντρων Εκπομπής.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ρ.Τ. (2020-2024) για τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο, δημόσιο, ραδιοτηλεοπτικό μέσο. Σήμερα, η Ε.Ρ.Τ., με περίπου δύο χιλιάδες άτομα εξειδικευμένο προσωπικό και περισσότερα από 800 σημεία εκπομπής και αναμετάδοσης, λειτουργεί πέντε τηλεοπτικούς σταθμούς, έξι ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας και εικοσιένα περιφερειακούς, τρία μουσικά σύνολα, υβριδική πλατφόρμα (ΕΡΤ Hybrid On-Demand), 4 ιντερνετικές Over-The-Top (ΟΤΤ) ροές (ERT play), ιντερνετική πύλη (ert.gr), παρουσία σε εναλλακτικά ιντερνετικά και κοινωνικά μέσα. Επιδίωξη της Διοίκησης αποτελεί η αναζήτηση συνεργειών για τη λειτουργία του δικτύου εκπομπής με την, ρυθμισμένη από την ΕΕΤΤ, DIGEA και με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ώστε η Ε.Ρ.Τ., χωρίς να απωλέσει τον έλεγχο του δικτύου της, να μειώσει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω δικτύων, καθώς και να βελτιώσει την πιστότητα της κάλυψης και το στόχο της νομιμοποίησης των κεραιών της. Ως εκ τούτων, η αναγκαιότητα όπως και τα αναμενόμενα οφέλη από την αξιοποίηση των προσφερομένων εφαρμογών Thesis είναι παραπάνω από προφανής και απολύτως συμβατή με τον επιδιωκόμενη τεχνολογική αναβάθμιση. Το σύστημα, προγραμματίζεται να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 και θα καλύπτει το σύνολο των ακινήτων, πομπών και αναμεταδοτών, που διαθέτει η Ε.Ρ.Τ., υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη διαχείριση της αναγκαίας αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών.

Thesis Property Mgmt. for TELCOs: Με βάση την εφαρμογή Thesis Property Mgmt. και με αρκετές επεμβάσεις και προσθήκες, αναπτύχθηκε η ειδική εφαρμογή Thesis Property Mgmt. for TELCOs για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιακών σταθμών. Σκοπός της εφαρμογής είναι η εισαγωγή ή η πλήρης αντικατάσταση παλαιών τοπικών βάσεων, που συχνά συντηρούνται στα διάφορα τμήματα μιας εταιρίας του κλάδου τηλεπικοινωνιών, με ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να αντλεί βασικά δεδομένα του (σταθμοί συμβόλαια κ.α.) από υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: α) Αποκτήσεις, β) Κατασκευές, γ) Διαχείριση Συμβάσεων/Συμβολαίων, ε) Αδειοδοτήσεις, στ) Λειτουργία/Διατήρηση, ζ) Προληπτική Συντήρηση και η) Καταναλώσεις (ενέργειας κλπ). Επιπλέον και λόγω των ιδιομορφιών που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή/και ενσωμάτωσης πληροφοριών και διαδικασιών που δεν έχουν εξαρχής προβλεφθεί. Πρόσθετες πληροφορίες και αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής μπορείτε να δείτε εδώ ή αν επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.