telcos

Mε βάση την ιδιαίτερα επιτυχημένη και καινοτόμα εφαρμογή Thesis Property Management και με αρκετές επεμβάσεις και προσθήκες, η CGSoft ανέπτυξε και σας προσφέρει πρώτη, ειδική εφαρμογή για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιακών σταθμών, δικτύων και εγκαταστάσεων.

Με βάση την εφαρμογή Thesis Property Management και με αρκετές όμως επεμβάσεις και προσθήκες (customization) αναπτύχθηκε ειδική εφαρμογή για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιακών σταθμών. Ο σκοπός της εφαρμογής είναι η εξαρχής εισαγωγή ή η πλήρης αντικατάσταση παλαιών τοπικών βάσεων (Access & Excel), που συχνά συντηρούνται στα διάφορα τμήματα μιας εταιρίας τηλεπικοινωνιών, με ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο όμως θα μπορεί ταυτόχρονα να αντλεί βασικά δεδομένα του (σταθμοί συμβόλαια κ.α) από υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης.

Η εφαρμογή στην πλήρη της ανάπτυξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 • Αποκτήσεις
 • Κατασκευές
 • Διαχείριση Συμβάσεων/Συμβολαίων
 • Αδειοδοτήσεις
 • Λειτουργία/Διατηρήση
 • Προληπτική Συντήρηση
 • Καταναλώσεις (ενέργειας κλπ)

Στη συνέχεια αναπτύσσονται ενδεικτικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητες της εφαρμογής, ταξινομημένα ανά υποσύστημα:

Αποκτήσεις

Στο υποσύστημα Αποκτήσεις παρακολουθούνται όλοι οι τύποι σταθμών. Η έννοια του σταθμού αναφέρεται σε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, που μπορεί να αφορά είτε σε σταθμό βάσης, είτε σε οπτικές ίνες, είτε σε μισθωμένα κυκλώματα ή εγκαταστάσεις πελατών. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε να παρακολουθεί πλήρως και εγκαταστάσεις ειδικού σκοπού (καράβια, τούνελ, τραίνα κα).

Για κάθε σταθμό συντηρείται πίνακας με τις εγκατεστημένες τεχνολογίες του σταθμού. Για την πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση της πορεία της διαδικασίας acquisition μιας θέσης -αν και τα προαπαιτούμενα αλλάζουν ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης – παρακολουθούνται όλα τα βήματα αυτής, όπως ενδεικτικά:

 • Έγκριση
 • Επιτόπιος έλεγχος.
 • Έλεγχος νομιμότητας εμπράγματων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων χρήσης.
 • Τεχνική έκθεση
 • Αδειοδότηση από διάφορες υπηρεσίες (π.χ. Δασαρχείο, Αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ.). Για τον σκοπό αυτόν, συντηρείται πίνακας με όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζουν την αδειοδότηση. Παράλληλα μπορούν να δημιουργηθούν πρότυπα με το ποιες υπηρεσίες απαιτούνται για κάθε τύπο σταθμού, ώστε να είναι προσυμπληρωμένες οι εγγραφές και ο χρήστης απλά να συμπληρώνει τις ημερομηνίες και αποφάσεις.
Κατασκευές

To υποσύστημα Κατασκευές παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών για την κατασκευή του σταθμού, μετά το RFL που δίνει το Αποκτήσεις.

Αναλυτικά καλύπτει τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Ανάθεση εκπόνησης μελέτης
 • Σχεδίαση τοπογραφικού
 • Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Σύνταξη στατικής κλπ μελέτης
 • Σχεδίαση Χάρτη Χρήσεων Γης (ΧΧΓ)
 • Σύνταξη Πιστοποιητικού πληρότητας
 • Εκπόνηση ανάθεσης προϋπολογισμού
 • Ανάθεση εργασιών
 • Κατασκευαστικές εργασίες και Έλεγχος εκπόνησης εργασιών.

Προληπτική συντήρηση

Τηρείται ετήσιο πλάνο προληπτικής συντήρησης ανάλογα με τον τύπο, τον εξοπλισμό και την κρισιμότητα κάθε σταθμού και βάσει των πινάκων σύμβασης με τον εκάστοτε εργολάβο που αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση.

Το πλάνο αυτό λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε τοποθεσίας (π.χ. στα στα νησιά οι επισκέψεις γίνονται πριν το καλοκαίρι). Η υλοποίηση του προγραμματισμού της συντήρησης γίνεται με χρήση:

 1. Πίνακα προγραμματισμού εργασιών (που συμπληρώνεται με την χρήση wizard).
 2. Πίνακα παραμετροποίησης των εργασιών συντήρησης ανά εργολάβο, σύμβαση κοκ.
 3. Πίνακα μετρήσεων και ευρημάτων.
Καταναλώσεις (ενέργειας κλπ)

Στο υποσύστημα Καταναλώσεις (ενέργειας κλπ) συντηρούνται τόσο για την κατανάλωση ενέργειας, όσο και για ύδρευση/αποχέτευση, κοινόχρηστα και λοιπά έξοδα λειτουργίας:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη και του λογαριασμού
 • Πλήρες ιστορικό ενεργειών με ενδεικτικές πληροφορίες: Ημερομηνία ενέργειας, Status (open/pending/closed), Ημερομηνία ολοκλήρωσης, Δυνατότητα ενημέρωσης της κατάστασης ηλεκτροδότησης ή/και alert στον αρμόδιο χρήστη.
 • Πλήρες ιστορικό λοιπών πληροφοριών/σημειώσεων.
 • Πίνακας συμφωνιών πληρωμής
 • Πίνακας αποδεκτών κατά περίπτωση τρόπων πληρωμής. Προσφέρεται δυνατότητα πολλαπλών και διαφορετικών τρόπων πληρωμής για κάθε κατηγορία εξόδου
 • Πίνακες αναλυτικών μετρήσεων καταναλώσεων πολλαπλών μετρητών/ σταθμό κλπ.
Διαχείριση Συμβολαίων

Το υποσύστημα διαχείρισης συμβάσεων/συμβολαίων διαχειρίζεται:

Σύνταξη συμβολαίων/συμβάσεων

Ανανεώσεις

Τροποποιήσεις

Λύσεις (συχνές για λόγους μείωσης κόστους, σπάνιες στις υπόλοιπες περιπτώσεις)

What If σενάριο

Μετά την δημιουργία των initiatives και την ανάθεση των συμβολαίων σε αυτά, η εφαρμογή προσφέρει εκτυπώσεις που υπολογίζουν το πιθανόν όφελος, ανάλογα π.χ. με τα Success rates και Reduction rates. Επίσης υποστηρίζεται η παραμετρική επιλογή του χρόνου της μείωσης (π.χ. στην ετήσια αναπροσαρμογή, ή στην αρχή, ή στο τέλος της περιόδου ελέγχου). Ομοίως, το υποσύστημα προσφέρει δυνατότητα ειδικής διαχείρισης των συμβολαίων των σταθμών που είναι ανενεργοί για μακρύ χρονικό διάστημα. Τέλος, υποστηρίζεται η έννοια Υποψήφια συμβόλαια, που μπορούν να συμμετέχουν στο budget χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί ή υπογραφεί