CRM300x200

 Το λογισμικό που προσέχει το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης: Τους πελάτες σας.


Βελτιώστε άµεσα τις διαδικασίες πώλησης και υποστήριξης. Εδραιώστε την σχέση σας µε τους πελάτες και δημιουργήστε ευκαιρίες για νέους, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. Ξεπεράστε σήμερα τον ανταγωνισµό.

Το Thesis CRM υποστηρίζει και ολοκληρώνει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αλληλεπιδρούν µε τον πελάτη ή τον συνεργάτη (πωλήσεις, marketing, υποστήριξη) καθώς και όλων των µέσων επικοινωνίας (φωνή, web, fax, email, κινητό). Το Thesis CRM βοηθά στην μετάβαση από ένα σύστηµα βασισµένο στην λογιστική ταυτότητα του πελάτη σε ένα σύστηµα βασισµένο στην πελατοκεντρική προσέγγιση με τελικό στόχο την κατανόηση και αξιολόγηση της συνολικής σχέσης µε τον πελάτη για την διατήρηση της πιστότητας και την επαρκή ανίχνευση και αξιοποίηση των αγοραστικών του προτιµήσεων.

Το Thesis CRM εξασφαλίζει πλήρη ένταξη ολόκληρης της αλυσίδας από την οικονοµική διαχείριση, την διαχείριση των αποθεµάτων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης, αλλά και των συνεργατών µε πλήρη πρόσβαση και σύνδεση µε το Thesis ERP. Το σύστηµα καταγράφει κάθε είδους ηλεκτρονική πληροφορία, την συνδέει µε την δραστηριότητα, τον υπεύθυνο της επιχείρησης και φυσικά τον υποψήφιο πελάτη, συνεργάτη κλπ. διασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιµότητα και την άµεση αξιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η εσωτερική ροή των εργασιών και φυσικά η οργάνωση του κύκλου πώλησης αυτοµατοποιείται, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη τυποποίηση και λειτουργική οµοιογένεια της επιχείρησης.

Το Thesis CRM αξιολογεί τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, παρέχοντας µία εκτεταµένη σειρά από κρίσιµους δείκτες απόδοσης που καταδεικνύουν την ιστορική συµπεριφορά τους, αλλά κυρίως την δυναµική των αλλαγών που έρχονται, την αποκάλυψη των τάσεων και γενικά η αποτύπωση και η προβολή σε εταιρικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο ολόκληρης της επιχειρησιακής τους συµπεριφοράς. Το Thesis CRM αποτελεί ισχυρότατο εργαλείο διοίκησης µε άµεσα και χειροπιαστά αποτελέσµατα, μειώνοντας εσωτερικά κόστη και προσφέροντας ευελιξία και τεκµηρίωση στην λήψη των αποφάσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Thesis CRM:

Sales & Marketing Automation: Με την αποτύπωση της εσωτερικής δομής των τμημάτων marketing και πωλήσεων και της προϊοντικής οργάνωσης, το σύστημα διαχειρίζεται τους υποψήφιους πελάτες, τους αξιολογεί και τους εντάσσει στις διαδικασίες (φάσεις) του κύκλου πώλησης που καλύπτει ένα πλήρη κύκλο, από την διαχείριση των ευκαιριών και των προσφορών μέχρι την τελική παραγγελία. Οι ομάδες πωλήσεων διακρίνουν και ομαδοποιούν τους υποψήφιους πελάτες ή τις επαφές ανάλογα με την σημαντικότητα ή το ενδιαφέρον της επιχείρησης, καταγράφουν και προσωποποιούν κάθε επικοινωνία, δημιουργούν αναφορές προβλέψεων ή αξιολογούν μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Με τον ορισμό επιπέδων πρόσβασης της πληροφορίας εσωτερικά στην επιχείρηση διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υποστηρίζονται με επάρκεια οι εσωτερικές διαδικασίες marketing ή πωλήσεων και δομούνται νέες, συνθέτοντας διαδικασίες, προτεραιότητες και ανθρώπους σε ένα σύνολο, με άμεση επίπτωση την θεαματική βελτίωση του επιπέδου γνώσης των πελατών της επιχείρησης, αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Call center & support management: Υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη ή συνεργάτη. Το Thesis CRM αυτοματοποιεί την δρομολόγηση και καταγραφή των κλήσεων, την διαχείριση των συμβάσεων, των προβλημάτων και τις λοιπές επιχειρησιακές διαδικασίες. Μετρά την απόδοση στην διαχείριση της εξυπηρέτησης, αποτιμώντας εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα εξυπηρέτησης και υπευθύνους εξυπηρέτησης. Η προαιρετική χρήση της τεχνολογίας CTI, η δυνατότητα ενεργοποίησης workflow διαδικασιών κι η ολοκλήρωση με το Thesis ERP προσφέρουν εξαιρετική βελτίωση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής ποιότητας της επικοινωνίας. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης, προσθέτουν τεκμηρίωση και έγκαιρη ανταπόκριση στα προβλήματα, διασφαλίζοντας ταχύτατους χρόνους εξυπηρέτησης.

Work flow & user profiles: Η αυτοματοποίηση της ροής των εργασιών στα τμήματα marketing, πωλήσεων αλλά και υποστήριξης αποτελεί μόνιμη ανάγκη και αίτημα. Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως  κανόνες ροής εργασιών, που ορίζονται ή μεταβάλλονται δυναμικά από την επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες ανάθεσης υποψηφίων πελατών ή ευκαιριών σε πωλητές, η παρακολούθηση των διαδικασιών του κύκλου πώλησης κ.α. εντάσσονται αυτόματα στην εταιρική φιλοσοφία. Την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων, στα επίπεδα ιεραρχίας ή ευθύνης, διασφαλίζει η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες, με τον παραμετρικό ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαδικασίες ή δεδομένα, αλλά και τον προσδιορισμό των επιπέδων πρόσβασης της πληροφορίας στην επιχείρηση. Έτσι το σύστημα προσφέρει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της πληροφορίας να την διαχειρισθεί κατά βούληση και να επιτρέψει ή όχι στους συνεργάτες του, σε συγκεκριμένα τμήματα, ή/και σε κάθε εργαζόμενο στην επιχείρηση να την βλέπει ή/και να την αλλάζει. Το εύρος των εταιρικών στοιχείων που εντάσσονται στην παραπάνω λογική περιλαμβάνει πελάτες, δραστηριότητες, αιτήματα, επαφές, συμβόλαια, ευκαιρίες, προσφορές κλπ. Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει και σύστημα auditing με πλήρη και αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών των χρηστών σε όποιο επίπεδο λεπτομέρειας ζητηθεί.

2020-06-18T14:58:44+03:00
Go to Top