Thesis Law Office

Η οριστική λύση για την μηχανοργάνωση των δικηγορικών γραφείων & των νομικών εταιριών.

Προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του νομικού κλάδου κι υλοποιημένη αποκλειστικά για μικρές ή μεγάλες ελληνικές δικηγορικές εταιρίες προσφέρει άμεσα και εμφανή οφέλη από την κατά προτεραιότητα χρήση λογισμικού νέας γενιάς. Η βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προσφερομένων υπηρεσιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους υπηρεσιών, η εγγύηση της ασφάλειας δεδομένων, το ενιαίο περιβάλλον εργασίας είναι μόνο μερικά από αυτά. Η εφαρμογή αποτελείται από 5 βασικά υποσυστήματα και 1 ξεχωριστό υποσύστημα για τις πληροφοριακές εκτυπώσεις του συστήματος.

Βασικά υποσυστήματα είναι τα εξής:

Δικηγορικό γραφείο (διαχείριση βασικών εννοιών, βοηθητικοί πίνακες): Εδώ βρίσκονται οι επιλογές για παραμετροποίηση όλων των πινάκων που αφορούν σε αρκετά σημεία της εφαρμογής. Δεδομένα που εισάγονται σε αυτό το υποσύστημα μπορεί να εμφανίζονται και στα άλλα υποσυστήματα (π.χ. συναλλασσόμενοι, επαφές, γεωγραφικές περιοχές, ΔΟΥ κ.α.).

Υποθέσεις Γενικής Δικηγορίας: Μέσα από αυτό το υποσύστημα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν στοιχεία υποθέσεων, να ορίζουν ημερομηνίες δικασίμων και αποτελέσματα δικαστικών αποφάσεων, ημερομηνία εξώδικης επίλυσης καθώς και ημερομηνία επίδοσης της αγωγής στον αντίδικο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν μέχρι δύο χειριστές επιπλέον ανά υπόθεση. Για κάθε υπόθεση καταχωρείται μία ή περισσότερες δικάσιμοι, για τις οποίες ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία, δικαστήριο & διαδικασία. Επίσης καταχωρούνται ημερομηνίες προθεσμίας, προκειμένου να ειδοποιηθεί έγκαιρα ο χειριστής για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί. Για παράδειγμα αν έχει οριστεί ημερομηνία προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων 20 ημέρες πριν την πρώτη δικάσιμο, το πρόγραμμα θα υπενθυμίζει στο χειριστή για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Σε περίπτωση που γίνει αναβολή μιας δικασίμου, τότε καταγράφεται η ημερομηνία της νέας δικασίμου καθώς και ο λόγος αναβολής της. Εάν πραγματοποιηθεί η δικάσιμος, τότε καταγράφεται το αποτέλεσμα και η υπόθεση χαρακτηρίζεται εκκρεμής, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η απόφαση. Με την ανακοίνωση της απόφασης καταχωρείται το διατακτικό καθώς και ο αριθμός απόφασης. Επίσης καταχωρείται ο δικαστικός επιμελητής, σημειώνεται αν έχουν παραληφθεί τα σχετικά έγγραφα και αν υπήρξαν περαιτέρω ένδικα μέσα (π.χ. άσκηση έφεσης). Οι χειριστές θα μπορούν να καταχωρούν τις εργασίες που έχουν κάνει και αφορούν σε συγκεκριμένη υπόθεση καθώς και ο συνολικός χρόνος που έχουν δαπανήσει για κάθε εργασία. Θα καταχωρούνται επίσης τα έξοδα της υπόθεσης και το αντίστοιχο ποσό κάθε εξόδου. Με βάση αυτές τις καταχωρήσεις το πρόγραμμα θα παράγει αυτόματα το ΣΠΥΕ κάθε υπόθεσης, χρησιμοποιώντας κάθε φορά στοιχεία από τον κατάλληλο τιμοκατάλογο. Τέλος μπορεί να καταχωρηθεί ένα ποσό που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον πελάτη για τη συγκεκριμένη υπόθεση και το ΣΠΥΕ θα δημιουργηθεί με βάση αυτό.

Υποθέσεις Real Estate: Κάθε υπόθεση / φάκελος του Real Estate αποτελείται από έναν κύκλο νομικών εργασιών, ο οποίος ξεκινά με την ανάθεση της υπόθεσης από την τράπεζα-πελάτη και ολοκληρώνεται με την ενημέρωση της από το δικηγορικό γραφείο και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης (στοιχεία εντολέα, περιοχή του ακινήτου στο οποίο θα γίνει ο έλεγχος, το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο καθώς και ο βασικός χειριστής του φακέλου) και δίνεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στοιχεία του ακινήτου καθώς και του ιδιοκτήτη ή/και του υποψήφιου δανειολήπτη.

Επίσης, μπορούν να καταχωρηθούν γενικά σχόλια με μορφή ελεύθερου κειμένου. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των νομικών ενεργειών, στο σύστημα καταγράφονται ξεχωριστά οι ημερομηνίες κάθε βήματος και με συγκεκριμένη σειρά (δηλαδή δεν μπορεί να καταχωρηθεί ημερομηνία διεξαγωγής μιας ενέργειας, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί ήδη οι ημερομηνίες των προηγούμενων ενεργειών). Όπου υπάρχει χρέωση (αμοιβή) από το δικηγορικό γραφείο, αυτή καταγράφεται και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική χρέωση που αφορά στο φάκελο. Επίσης συμπληρώνεται το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί και η ημερομηνία κλεισίματος του φακέλου. Στην περίπτωση που ασχοληθούν περισσότεροι του ενός χειριστές με ένα φάκελο, υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης μέχρι και δύο επιπρόσθετων χειριστών.

Ταμείο (ταμειακή διαχείριση, εισπράξεις, πληρωμές): Από το κύκλωμα το ταμείου οι χρήστες της εφαρμογής έχουν δυνατότητες καταχώρησης εξόδων που αφορούν στο δικηγορικό γραφείο (πχ αναλώσιμα, πάγια έξοδα) καθώς και των αντίστοιχων παραστατικών από τους προμηθευτές, αυτόματης δημιουργίας ΣΠΥΕ με βάση την ωριαία απασχόληση που έχει καταχωρήσει κάθε δικηγόρος ανά υπόθεση, καταχώρησης εισπράξεων που αφορούν σε υποθέσεις του γραφείου, που προκύπτουν είτε από προσφερόμενες υπηρεσίες είτε από έξοδα σχετιζόμενα με την κάθε υπόθεση, τήρησης ταμειακών κινήσεων (μεταφορές ή καταθέσεις ποσών σε τράπεζα κλπ) προκειμένου να τηρείται μια ημερήσια κατάσταση ταμείου και να ενημερώνεται το διαθέσιμο υπόλοιπο, τήρησης τιμοκαταλόγου με βάση του οποίου γίνονται οι ανάλογες χρεώσεις στους πελάτες του γραφείου, παρακολούθησης των επιταγών που παραλαμβάνονται είτε εκδίδονται από το δικηγορικό γραφείο και ενημέρωση από το σύστημα για τις ημερομηνίες λήξης ή πληρωμής τους, προβολής καταστάσεων ελέγχου είτε αναλυτικά ανά πελάτη κι υπόθεση είτε συγκεντρωτικά με μορφή καρτέλας κ.ά.

Γραμματεία: Οι χρήστες του υποσυστήματος έχουν δυνατότητες καταγραφής εισερχόμενων κλήσεων και καταχώρηση μηνύματος σε περίπτωση που το ζητούμενο πρόσωπο δεν είναι διαθέσιμο, καταχώρησης υπενθυμίσεων και μηνυμάτων είτε προσωπικών, είτε σε άλλο χρήστη με δυνατότητα προβολής τους κατά βούληση ή με αυτόματη αποστολή (π.χ. μέσω email), καταχώρησης συναντήσεων (meetings) με δυνατότητα πρόσκλησης άλλων χρηστών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους, καταγραφής υπενθυμίσεων εορτολογίου και γενεθλίων επαφών, χρήσης λειτουργίας ετικετογράφου για εκτυπώσεις ετικετών που θα χρησιμοποιούνται σε φακέλους αλληλογραφίας ή υποθέσεων κ.ά.

Το Thesis είναι το μοναδικό ελληνικό επιχειρηματικό λογισμικό που χρησιμοποιεί εξ’ ολοκλήρου όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και σηματοδοτεί το μέλλον. Παράλληλα με τα υπάρχοντα υποσυστήματα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών, σε ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά περιβάλλον, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

2020-06-17T15:22:40+03:00
Go to Top