Thesis Outsourced Property Management

Εξασφαλίστε μέγιστη απόδοση με τους ελάχιστους πόρους, μέσω διαδικτύου

Το πακέτο των εξειδικευμένων διαδικτυακών εφαρμογών που μοιράζει αρμοδιότητες και εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, οργανώνει με πληρότητα τον ρόλο σας ως διαχειριστή ακινήτων, μειώνει το εσωτερικό κόστος λειτουργίας και σας προσφέρει ισχυρό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, αξιοποιώντας με απόλυτη ασφάλεια, την υψηλή εξειδίκευση των επιλεγμένων συνεργατών σας.

Thesis-Outsourced-post

Η CGSoft με ενσωματωμένη 10ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη εφαρμογών ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας, σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέρει την σουίτα διαδικτυακών εφαρμογών Thesis Outsourced Property Management, για πλήρη και λειτουργική κάλυψη κάθε επιχειρηματικής ανάγκης, ανεξαρτήτως μεγέθους, της οργάνωσης, της ανάθεσης, της διαχείρισης, του ελέγχου, της καταγραφής και της αποτίμησης, για μια σειρά ενεργειών, που οι σύγχρονοι διαχειριστές ακινήτων επιλέγουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς μεμονωμένους συνεργάτες ή εξειδικευμένες στον αντίστοιχο κλάδο επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν το βέλτιστο λόγο απόδοσης/κόστους, αλλά και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους αποτυχίας/αστοχίας κοκ.

Με ένα σύγχρονο και εύχρηστο interface, ενσωματωμένα συστήματα σύνδεσης με όλες τις συναφείς desktop εφαρμογές (Thesis Property & Real Estate Mgmt., Thesis BPM, Thesis BI κ.α.), με απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής, επέκτασης και σε άλλους τομείς, αλλά και reporting, εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης όλων των ιδιαίτερων αναγκών λειτουργικότητας κάθε επιχείρησης, προσφέροντας ολοκληρωμένη διασύνδεση του συνόλου των εμπλεκομένων, των λειτουργιών και των πληροφοριών που αφορούν σε ένα ή περισσότερα ακίνητα σε ένα ομοιογενές και ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται ήδη στο Thesis Outsourced Property Management, καθώς και όσες σχεδιάζονται για το μέλλον, αξιοποιούν πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Thesis Outsourced Property Management

Thesis-Outsourced-post2

Μεσιτεία. Οι συνεργαζόμενοι μεσίτες μετά την είσοδό τους στην αντίστοιχη εφαρμογή, βλέπουν μια λίστα με τα ακίνητα που είναι ανατεθειμένα στον καθένα από αυτούς από τον αρμόδιο asset manager. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά, δρομολογούνται στη φόρμα του συγκεκριμένου ακινήτου, βλέπουν τα στοιχεία καθώς και τα συνημμένα έγγραφα του ακινήτου που τους έχουν διαβιβαστεί και καταγράφουν αναλυτικά το σύνολο των σχετικών εργασιών που πραγματοποιούν, όπως Προωθητικές ενέργειες που υλοποιούν, Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους αγοραστές/ενοικιαστές, Προσφορές, Αναφορές προβλημάτων κ.α. Για όλες τις ενέργειες, η εφαρμογή εξασφαλίζει αυτοματοποιημένη και online ενημέρωση της συνδεδεμένης desktop εφαρμογής και των εκάστοτε αρμοδίων, εσωτερικών στελεχών της επιχείρησης.

Thesis-Outsourced-post2

Πωλήσεις.Η εφαρμογή αυτή αφορά στην παρακολούθηση της ροής από την στιγμή της έγκρισης μιας προσφοράς, μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου. Τα ακίνητα που περνάνε από αυτή τη διαδικασία παρακολουθούνται με τρεις διαφορετικές σημάνσεις, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης ή/και αποτυχίας της διαδικασίας: Προς Πώληση, Πωλήσεις, Υπαναχωρήσεις, ενώ υπάρχει πρόνοια για εγκριτικές διαδικασίες, παρακολούθηση της συγκέντρωσης των απαραιτήτων εγγράφων/δικαιολογητικών μεταβίβασης, καθώς και όλων των δικών τους, άλλα και των λοιπών εμπλεκομένων (συμβολαιογράφος, δικηγόροι κοκ) ενεργειών, για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Παράλληλα και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, υπάρχει η επιλογή της υπαναχώρησης, οποιουδήποτε εκ των δύο μερών της συναλλαγής και φυσικά άμεση ενημέρωση του αρμοδίου εσωτερικού στελέχους (account officer) της επιχείρησής σας.

Thesis-Outsourced-post2

Εκτιμήσεις – Τεχνικοί έλεγχοι. Οι εκτιμήσεις όπως και οι τεχνικοί έλεγχοι παρακολουθούνται μέσω αναθέσεων σε εξωτερικούς χρήστες. Η διαδικασία ξεκινά με καταχώρηση της απαιτούμενης εκτίμησης/ελέγχου στο ακίνητο και την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη. Αυτόματα δημιουργείται εγγραφή στη φόρμα Εκτιμήσεων/Τεχνικών Εκθέσεων της desktop Thesis Property Mgmt. εφαρμογής. Εφόσον χρειάζεται μπορεί επίσης να δηλωθεί συγκεκριμένος Χώρος/όροφος, Σκοπός, Είδος κοκ. Με την ίδια ροή παρακολουθούνται και οι ενέργειες που σχετίζονται οι Αποβολές, εμπλουτισμένες φυσικά με τα αντίστοιχα δεδομένα (π.χ. μεσεγγύησης κλπ.). Με την ολοκλήρωση της ενέργειας, ο εξωτερικός συνεργάτης παύει να βλέπει την Εκτίμηση/Τεχνική Έκθεση, και θα υπάρχει ενημέρωση στον εσωτερικό χειριστή, για να εγκρίνει (εφόσον επιθυμεί) τα στοιχεία. Σε περίπτωση που χρειάζεται ενέργεια τακτοποίησης, τότε αυτή θα κληρονομεί αυτόματα το ποσό από την τεχνική έκθεση, όπως και τον εξωτερικό συνεργάτη. Στην συνέχεια ενημερώνεται πάλι αυτοματοποιημένα ο εξωτερικός συνεργάτης για να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της.

Thesis-Outsourced-post2

Λοιπές Εργασίες.Πλήρης διαχείριση μιας σειράς εργασιών, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα ακίνητα, όπως ενδεικτικά φωτογράφιση, επανασύνδεση δικτύων, επισκευές, καθαρισμοί, κατεδαφίσεις (μερικές ή ολικές) ακινήτων κλπ. Οι εργασίες που απευθύνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες μπορούν να ανατίθενται μέσα από τη διαδικασία μαζικής δημιουργίας ενεργειών (asset actions creation) με προσθήκη του πεδίου του εκάστοτε επιλεγμένου εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος και μπορεί να ενημερώνει την κατάσταση της ενέργειας, να συμπληρώνει σχόλια, καθώς και να ανεβάζει φωτογραφίες και αρχεία που σχετίζονται με την ενέργεια. Όταν δημιουργείται μια ενέργεια, ενημερώνεται με email ο εξωτερικός συνεργάτης και όταν αλλάζει η κατάσταση της από τον εξωτερικό συνεργάτη, ο εσωτερικός χειριστής της.