Αρχική/THESIS.net/Thesis
Purchasing Management

Thesis Purchasing Management

Διαχειρίζεστε καθημερινά έναν σημαντικό και πολύ σύνθετο όγκο αιτημάτων προμηθειών, από μια μεγάλη επιχείρηση ή/και ένα πλήθος εταιριών ενός διεθνούς ομίλου, που -επιπλέον- μεταβάλεται διαρκώς και δυναμικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες; Το Thesis Purchasing Management είναι το απόλυτο εργαλείο για εσάς.

Το εύρος και η σημαντικότητα των αιτημάτων προμηθειών ενός εταιρικού ομίλου ή και μιας μεγάλης επιχείρησης με παγκόσμια παρουσία ορίζουν η ποικιλία, ο όγκος και η κρισιμότητα των αναγκών που το συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάγκη για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία/κεντρική διαχείριση όλων των προμηθειών, που συνδέονται με αυτά και κυρίως, οι -εκ των πραγμάτων- αυξημένες απαιτήσεις για τη βέλτιστη και άμεση υλοποίησή τους.  Τα παραπάνω προβλήματα συχνά επιτείνουν ανεξάρτητες ή/και μη διασυνδεδεμένες εταιρίες/διευθύνσεις προμηθειών, σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία που δημιουργούνται προκειμένου να διαχειριστούνμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα των προμηθειών του. Τέλος, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικών προμηθειών/παραγγελιών και την καθιέρωση των ευρυζωνικών συνδέσεων, εγείρονται πλέον δικαιολογημένα απαιτήσεις/αιτήματα πρόσθετης λειτουργικότητας ή/και παροχή καινοτόμων εξ αποστάσεων υπηρεσιών.

Το Thesis Purchasing management είναι εξειδικευμένη λύση κεντρικής διαχείρισης προμηθειών μεγάλων εταιρικών ομίλων με εύρος δραστηριοτήτων. Προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες τους, διασφαλίζει σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα από την οργάνωση της έως σήμερα διάσπαρτης πληροφορίας και  την άμεση και ασφαλή ενημέρωση τόσο της διοίκησης, όσο και κάθε αρμοδίου.

Ταυτόχρονα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων, και εγγυάται υψηλή απόδοση, συνεχή διαθεσιμότητα, διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, ασφάλεια δικαιωμάτων, αξιοπιστία και ευελιξία.

Η χρήση του Thesis Purchasing Management και η αξιοποίηση του ενσωματωμένου υποσυστήματος Business Intelligence (ΒΙ) αλλά και του Application Builder, επιτρέπουν την άμεση -και κατά περίπτωση- ασφαλή ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων ειδικών λειτουργικοτήτων και αναφορών.

Η εφαρμογή Thesis Purchasing Management προσφέρει δυνατότητες για την ενημέρωση με πλήθος τρόπων –μεταξύ των οποίων και διαδικτυακά- των εκάστοτε υποψηφίων προμηθευτών, ανάλογα με τις κατηγορίες των ειδών που κάθε φορά αναζητούνται, την καταγραφή και τη διαχείριση των προσφορών, την επιλογή προμηθευτή ανάλογα με διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια (π.χ. χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερη έκπτωση, διαθεσιμότητα ειδών κλπ), υποστηρίζει δυνατότητες καταγραφής και φυσικά, προβολής προειδοποιήσεων, αλλά και αναθέσεων εργασιών σε ομάδες χρηστών ή συγκεκριμένους χρήστες, ενώ περιλαμβάνει δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης. Στην συνέχεια, μετατρέπει με αυτοματοποιημένες διαδικασίες τις επιλεγμένες προσφορές σε παραγγελίες με συγκεκριμένο σημείο (επίγειο, σιδηροδρομικό, λιμενικό ή αεροπορικό τερματικό σταθμό) και χρόνο παραλαβής, τρόπο φόρτωσης και μεταφοράς στο σημείο υποδοχής, έκδοσης των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων διακίνησης, εξόφλησης του προμηθευτή και είσπραξης του ισόποσου από την αιτούσα εταιρία του ομίλου κοκ.

Η εφαρμογή Thesis Purchasing Management περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από alerts που αφορούν καθυστερήσεις, αποκλίσεις ή αστοχίες από τον αρχικό προγραμματισμό υλοποίησης προμηθειών και παραγγελιών, αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και εκκρεμοτήτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ρήτρες και πρόστιμα, σύνταξη προϋπολογισμού, αναθεώρηση και παρακολούθηση αποκλίσεων από αυτόν, what-if σενάρια, ανάλογα με τις εκτιμόμενες προβλέψεις για την μελλοντικές ανάγκες του ομίλου  κλπ.

Η αναβάθμιση λειτουργίας με ταυτόχρονη ορθολογική εξοικονόμιση πόρων των εταιριών ή συνολικά του ομίλου, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεδομένων και χιλιάδων διάσπαρτων εγγράφων και εγγραφών, η αυτοματοποίηση, η προειδοποίηση, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των προμηθειών είναι τα άμεσα οφέλη του Thesis Purchasing Management, που από την έναρξη λειτουργίας του, μπορεί να απολαύσει ο χρήστης.

Το Thesis Purchasing Management αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες καταγραφής των επαφών με κάθε εμπλεκόμενο, παρακολουθεί λεπτομερώς την διαχείριση των προμηθειών, από την ώρα της υποβολής τους μέχρι και τη ολοκλήρωση με την αποστολή τους, εξυπηρετεί με απόλυτη επάρκεια τους στόχους κάθε ομίλου, παράγοντας λίστα εκκρεμοτήτων ή/και αναφορών ανά κατηγορία προμήθειας, αιτούντα, προμηθευτή, στάδιο ολοκλήρωσης κλπ. Παράλληλα επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση προτύπων εγγράφων ή μηνυμάτων (templates), ενημερώνει πλάνα πληρωμών, ενώ παράγει αυτόματα στατιστικούς κ.α. δείκτες.

2020-06-18T16:02:07+03:00
Go to Top