Το ΤΑΠΕΤ (ταμείο αλληλοβοήθειας προσωπικό Εθνικού Τυπογραφείου) εκσυγχρονίζεται με τη χρήση ειδικής εφαρμογής του Thesis.net για ασφαλιστικά ταμεία

Προφίλ πελάτη

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών και η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών. Λειτουργεί με τη μορφή ενιαίου διοικητικού τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ/κης Διακυβέρνησης, στον οποίο προϊσταται μετακλειτός Ειδικός Γραμματέας και υπάγεται στις αρμοδιότητες του υπουργού. Το Εθνικό Τυπογραφείο ιδρύθηκε το 1833 με διάταγμα που εκδόθηκε από τον βασιλιά Όθωνα και το 1862 μετονομάστηκε από Βασιλικό σε Εθνικό Τυπογραφείο. Από το 1952 έως το 1985 λειτουργεί σχολή τυπογραφίας του Εθνικού Τυπογραφείου ώς μηχανισμός κατάρτισης και επιλογής του τεχνικού προσωπικού. Το 1986 εισάγεται σταδιακά η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην παραγωγική διαδικασία του, ενώ το 1990 διακόπτεται οριστικά η χρήση της παλιάς τεχνολογίας.

Επιχειρηματικές ανάγκες

Το ΤΑΠΕΤ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου) εξυπηρετεί καθημερινά σημαντικό αριθμό, νυν και πρώην εργαζομένων και διαχειρίζεται αντίστοιχα ένα πολύ μεγάλο όγκο διαφορετικών και σύνθετων υποθέσεων.

Η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων σε συνδυασμό με τις ανάγκες για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, οδήγησαν στην ανάγκη για την δημιουργία και αξιοποίηση των λειτουργιών ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Το ΟΠΣ, είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα που προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες της εταιρίας ώστε να διασφαλίζει αφενός σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα και αφετέρου την άμεση και ασφαλή ενημέρωση της διοίκησης.

Παράλληλα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων σε συνεργασία με εξωτερικούς οργανισμούς (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα) ή ιδιώτες (π.χ. γιατρούς).

Το σύστημα πρέπει να εγγυάται την πολύ υψηλή απόδοση, την συνεχή διαθεσιμότητα, την μέγιστη αξιοπιστία και την ευελιξία της επέκτασης σύμφωνα με τα εκάστοτε σχέδια της διοίκησης αλλά και τις ανάγκες που συνεχώς αλλάζουν.

Επιπλέον με την ευρεία καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονται και υλοποιούνται καθημερινά άμεσα αιτήματα για πρόσθετη λειτουργικότητα και την παροχή εξ αποστάσεων ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών.

Οι πιεστικές ανάγκες για εκσυγχρονισμό δεν άφηναν περιθώρια καθυστέρησης της απόφασης.

Η Λύση

Ως η πιο ενδεδειγμένη λύση, επελέγη, η εγκατάσταση και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Thesis.net και των ειδικών προγραμμάτων, που έχουν αναπτυχθεί από τη CGSoft και τα οποία είναι συνυφασμένα με το ειδικό αντικείμενο των ασφαλιστικών ταμείων. Ειδικότερα εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και παρακολουθούν το σύνολο των δεδομένων αυτών: στοιχεία σφαλισμένων, φάρμακα και φαρμακεία, εξετάσεις και τιμές, ιατρούς-νοσοκομεία και προμηθευτές, τιμολόγια, παραπεμπτικά, παραστατικά εσόδων-εξόδων, εντάλματα και αποδείξεις πληρωμής αλλά και άλλα πιο εξειδικευμένα κλπ.

Επιπλέον το ΟΠΣ αξιοποιεί πλήρως το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Thesis.net BI, διασυνδεδεμένο σε πραγματικό χρόνο (on line) με όλα τα προηγούμενα modules, προβάλλοντας πλήθος πληροφοριών με κρίσιμους δείκτες απόδοσης (KPIs). Η προσφερόμενη λύση αξιοποιεί αποκλειστικά τεχνολογίες αιχμής της Microsoft (.Net Framework, Microsoft SQL Server 2008, Visual Studio 2010, MS Office 2010 κλπ).

Η λύση υποστηρίζει πλήρως δυνατότητες απομακρυσμένης διασύνδεσης και προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών πρόσθετων λειτουργιών σε περιβάλλον WEB. Η αξιοποίηση των παραπάνω λύσεων απαντά με εξαιρετική επιτυχία στο αίτημα για ένα αξιόπιστο, συμπαγές, ολοκληρωμένο και απολύτως λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα.

Το Thesis.net αυτοματοποιεί πλήρως και με ακρίβεια την ανταλλαγή και ενημέρωση στοιχείων με εξωτερικές πηγές διασφαλίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και υψηλή λειτουργικότητα.

Η ολοκλήρωση των προϊόντων και διαδικασιών σ’ ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά περιβάλλον εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα στο Ταμείο με αναμφισβήτητα προφανή οφέλη στην παραγωγικότητα της.

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία με μηδενικό χρόνο down time.

 Τα οφέλη

Η αναβάθμιση της λειτουργίας του Ταμείου από τα ελάχιστα προϋπάρχοντα διακριτά και ανεξάρτητα συστήματα, σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεικτών απόδοσης, η αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος Thesis.net.

Το σύστημα αξιοποιεί πλήρως παραγωγικά τους διαθέσιμους πόρους, αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες ηλεκτρονικής συνεργασίας με τους εξωτερικούς συνδέσμους και εξυπηρετεί με απόλυτη επάρκεια τους υψηλούς στόχους της διοίκησης του Ταμείου.

Το τεχνολογικό περιβάλλον της εφαρμογής ενσωματώνει τεχνολογίες για απομακρυσμένη λειτουργία, όπως ιδιωτικά δίκτυα, WEB, CTI, κλπ.

Η καθημερινή λειτουργική αξιοποίηση του περιβάλλοντος Thesis.net δικαίωσε απόλυτα και με εντυπωσιακό τρόπο την επιλογή του ΤΑΠΕΤ.