Πολιτική Ποιότητας

Οι υπηρεσίες  που παρέχει η CGSoft διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και το αναλογικά χαμηλό κόστος τους κάτι που οφείλεται όχι μόνο στην δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία και την επαγγελματική ευσυνειδησία των στελεχών της αλλά και στη διαρκή επανεκπαίδευση, στα καινοτόμα εργαλεία που χρησιμοποιεί, στον ποιοτικό έλεγχο που εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο των υπηρεσιών και φυσικά, στην άρτια οργάνωση που εξασφαλίζει εξαιρετικό αποτέλεσμα σε κάθε έργο της εταιρείας. Ο στόχος της CGSoft είναι η παροχή των πλέον καινοτόμων προϊόντων και κορυφαίων ποιοτικά υπηρεσιών στους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζουμε στην εταιρεία ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.

Το Σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες για:

  • Εντοπισμό των αναγκών της αγοράς
  • Εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων για τις υπηρεσίες
  • Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού και των συνεργατών σε νέες τεχνικές
  • Αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη, καθώς και την υποστήριξή του κατά την παραγωγική λειτουργία.

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της CGSoft, είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων, θετικών και αρνητικών, για τα προσφερόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες. Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων δίκαιης εργασίας, ισότητας και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται. Επίσης θεωρούμε ευθύνη και υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος όπου και όποτε είναι απαραίτητο.  Θεωρείται τέλος σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η εταιρεία μας  φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής μας είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015. H τήρηση της πολιτικής της CGSoft για την ποιότητα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους της εταιρείας και γενικά όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτήν.