Πολιτική ισότητας

Στόχος της CGSoft είναι να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της, ενώ σε ό,τι αφορά την απασχόληση, δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, την εθνοτική ή εθνική καταγωγή, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, τον γενετήσιο προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το φύλο ή την οικογενειακή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά θέματα απασχόλησης, πρόσληψης, αμοιβής και ωφελημάτων, εκπαίδευσης, προαγωγής, μετάθεσης και τερματισμού συνεργασίας, θα αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο δίκαια, σύμφωνα με τις ικανότητές του να καλύπτει τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του ρόλου του. Κανένας εργαζόμενος δεν θα υφίσταται σωματική, σεξουαλική, φυλετική, ψυχολογική, λεκτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης ή βίας. Η CGSoft, δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για τον εντοπισμό προβλημάτων κατά την εφαρμογή αυτού του προτύπου και για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Απαγορευμένες μορφές συμπεριφοράς σύμφωνα με την παρούσα πολιτική

  • Διακρίσεις

α) Συνιστούν παραβίαση της παρούσας πολιτικής οι διακρίσεις στην παροχή επαγγελματικών ευκαιριών, ωφελημάτων ή προνομίων, η δημιουργία συνθηκών εργασίας που ευνοούν τις διακρίσεις ή η εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης που ευνοούν τις διακρίσεις στην απασχόληση, αν η συγκεκριμένη αντιμετώπιση βασίζεται, μερικώς ή συνολικώς, στη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, την ηλικία, το θρήσκευμα, τις ειδικές ανάγκες, το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου.

β) Αποτελεί πολιτική της CGSoft να συμμορφώνεται απολύτως με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία στο σύνολό της, συμπεριλαμβανόμενων και των νόμων κατά των διακρίσεων.

γ) Σε περίπτωση διακρίσεων κατά παράβαση της παρούσας πολιτικής, θα επιβάλλονται σοβαρότατες κυρώσεις, που μπορεί να φτάνουν έως και σε τερματισμό της σχέσης εργασίας.

  • Παρενόχληση

Η παρούσα πολιτική απαγορεύει παρενοχλήσεις οποιουδήποτε είδους και η CGSoft Ltd θα λάβει κατάλληλα μέτρα, ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής αυτής. Ο ορισμός της παρενόχλησης είναι: λεκτική ή σωματική συμπεριφορά που στοχεύει σε απειλή, εκφοβισμό ή καταναγκασμό. Επίσης, λεκτικός εμπαιγμός (μεταξύ άλλων φυλετικές και εθνικές προσβολές), ο οποίος, κατά την κρίση του εργαζομένου, διαταράσσει την ικανότητά του/της να επιτελέσει την εργασία του/της.

  • Σεξουαλική Παρενόχληση

Η σεξουαλική παρενόχληση οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ως ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, εκκλήσεις για σεξουαλικά ανταλλάγματα και κάθε άλλη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, όταν η αποδοχή ή η απόρριψη της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την απασχόληση ή όταν η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει σκοπό ή αποτέλεσμα τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι εναρμονιζόμαστε με κάθε ισχύουσα νομοθεσία περί ισότητας και ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε επίσημες διαδικασίες καταγγελίας που δεν συνεπάγονται αντίποινα, για τη διατύπωση κατηγοριών περί παραβίασης της παρούσας πολιτικής. Στο πλαίσιο της δέσμευσης για την παροχή ίσων ευκαιριών, θα παρακολουθούμε τα επιτεύγματά μας και θα δημοσιοποιούμε ετησίως τη σχετική έκθεση.

Δίκαιη Εργασία

Σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζόμενων μας γιατί επιδίωξή μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας ανοικτού, χωρίς αποκλεισμούς, που διακρίνεται για τη θετική του ενέργεια. Οι πολιτικές μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ισότητα ευκαιριών δημοσιοποιούνται προς όλες τις κατευθύνσεις και ενσωματώνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα διοίκησης. Επίσης, οι Κατευθυντήριες Γραμμές για Προμηθευτές θεμελιώνουν παρόμοιες απαιτήσεις για το περιβάλλον εργασίας των προμηθευτών μας.

  • Δικαιώματα του ανθρώπου

Η πολιτική μας για τα δικαιώματα του ανθρώπου απαιτεί από εμάς να τηρούμε τις αρχές του Παγκοσμίου Συμφώνου του ΟΗΕ και της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η παιδική εργασία απαγορεύεται ρητά και προβαίνουμε στους σχετικούς ελέγχους κατά την πρόσληψη. Οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη μας εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τι σημαίνουν τα δικαιώματα του ανθρώπου στην καθημερινή τους εργασία –άλλος ένας τομέας στον οποίον παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας.

  • Ίσες ευκαιρίες

Είναι δεδομένη η δέσμευσή μας να παρέχουμε έναν συμμετοχικό χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι εργαζόμενοί μας θα αντιμετωπίζονται με τρόπο δίκαιο και ισότιμο. Η πολιτική ισότητας ευκαιριών που ακολουθούμε, προστατεύει από διακρίσεις και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση για όλους.

  • Σχέσεις με τους εργαζομένους

Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας να συνδικαλίζονται είτε γίνονται μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετέχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις είτε όχι. Ακούμε τη γνώμη των εργαζομένων μας, των συνδικάτων και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Επιχειρήσεων, σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων και επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.