Περιβαλλοντική πολιτική

H CGSoft Ltd είναι σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο περιβάλλον η επίτευξη των στόχων της για οικονομική ανάπτυξη. Η Εταιρεία θεωρεί ότι το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας και όλοι οι εργαζόμενοι φέρουν μερίδιο ευθύνης για τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα του οργανισμού. Στόχος της CGSoft Ltd είναι η διαρκής βελτίωση στην τήρηση περιβαλλοντικών προτύπων και παράλληλα, η ελαχιστοποίηση του όποιου αρνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Για να τηρήσει αυτούς τους στόχους, η CGSoft Ltd:

  • Διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα εντός της εταιρείας.
  • Ενσωματώνει στη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικές στρατηγικές και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών της.
  • Εντοπίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θέτει περιβαλλοντικούς στόχους, παρακολουθεί τα αποτελέσματα και ελέγχει τις διαδικασίες προκειμένου να αποτιμήσει τα επιτεύγματά της.
  • Προσδιορίζει και εφαρμόζει τρόπους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας με την οποία γίνεται η χρήση των υλικών και των πόρων και ανακυκλώνει τα απορρίματα.
  • Δεσμεύεται για την προστασία του κλίματος μέσω της μείωσης της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από κλιματιστικά και λοιπές συσκευές.
  • Ενθαρρύνει και παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό στους εργαζομένους ώστε να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες βελτίωσης στους χώρους όπου εργάζονται.

Η ευθύνη για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής ανήκει στον Προϊστάμενο Ποιότητας.