Το τέλος της φετινής χρονιάς, συμπίπτει χρονικά και με την πλήρη, λειτουργική και επιτυχή ολοκλήρωση των εγκεκριμένων προτάσεων/πράξεων της CGSoft στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα»  και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠανΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη και των δύο δράσεων, που καλύπτει το 50% του συνολικού εγκεκριμένου και επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πράξης (≈50.000€/πράξη), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Η δε ιδιωτική συμμετοχή καλύφθηκε και στις δύο περιπτώσεις από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο έργων, αναμένεται να διασφαλίσει τους αρχικούς στόχους αυτών, δηλαδή και κατ’ αντιστοιχία την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας της CGSoft και η αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, μέσω της επένδυσης στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού της, αλλά και την πιστοποίηση και τυποποίηση των προϊόντων της.

Με τη βεβαιότητα πως τα τελικά οφέλη, τόσο για την CGSoft όσο και για το σύνολο των συνεργατών της αλλά και κυρίων των χρηστών των εφαρμογών Thesis, θα είναι άμεσα, σημαντικά και προφανή, ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες μας που συμμετείχαν σε αυτές μας τις δράσεις.