Η επιχείρηση ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής, εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση, στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 49.131,68 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 24.565,81 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
 • Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφαλείας, καταχώρηση και μεταφορά δεδομένων κ.α.)

Μέσω της συμμετοχής της στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της
 • Αύξηση της κερδοφορίας της
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Με την συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και στην τοπική οικονομία.

Η επιχείρηση ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής, εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η Δράση, στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 50.269,50 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 25.134,75 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Συσκευασία-Ετικέτα-Branding
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής της στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της
 • Αύξηση της κερδοφορίας της
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Επέκταση της αγοράς με την προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία/διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίαςΜε την συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και στην τοπική οικονομία.